Для людей
з вадами зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Діяльність Комісії Мінінфраструктури з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року
Версiя для друку


Діяльність Комісії Мінінфраструктури з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

Діяльність

Комісії Міністерства інфраструктури України

з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

 

Презентація сертифікація транспортних засобів from Міністерство інфраструктури України

Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та наказу Мінекономрозвитку від 06 травня 2015 року № 451, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2015 року за № 546/26991, починаючи з 01 січня 2016 року припиняється сертифікація транспортних засобів та частин до них в державній системі сертифікації (УкрСЕПРО).

Єдиною передбаченою законодавством процедурою видачі сертифікатів на транспортні засоби та частини буде оцінка їх відповідності згідно з положеннями Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 14 вересня 2012 року за № 1586/21898. Цей документ розроблений на основі положень Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів, обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів 1958 року (далі Женевська Угода 1958 року), Регламентів та Директив ЄС.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 № 143 на Мінінфраструктури покладено функції компетентного органу України щодо виконання Женевської Угоди 1958 року.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 1 березня 2013 року  № 126 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 23 червня 2017 року №226) створено Комісію Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (далі – Комісія).

У зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в Міністерстві інфраструктури України, cклад Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року викладено у новій редакції відповідно до наказу № 226 від 23 червня 2017 року.

На засіданнях зазначеної Комісії будуть розглядатися питання щодо призначення технічних служб за доданими до Женевської Угоди 1958 року Правилами ЄЕК ООН та призначення органів з сертифікації колісних транспортних засобів.

Аналізування документів організацій – претендентів на призначення органів з сертифікації на виконання робіт з індивідуального затвердження проводиться відповідно до таких документів:

- Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 419;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання»;

- Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 15 вересня 2012 року за № 1586/21898.

Органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання (далі - орган із сертифікації колісних транспортних засобів) призначається заявник за умови, що він:

1) є юридичною особою - резидентом України незалежно від форми власності;

2) акредитований як орган з оцінки відповідності згідно із законодавством, а сфера його акредитації охоплює види продукції та документи, на відповідність яким проводиться оцінювання відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання;

3) має не менш як двох працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, з відповідною профільною освітою та досвідом роботи у сфері оцінки відповідності колісних транспортних засобів не менш як один рік;

4) має власні акредитовані випробувальні лабораторії для проведення випробувань колісних транспортних засобів в обсягах, передбачених законодавством для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, що були у користуванні, та укладені договори із сторонніми акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань продукції в межах відповідної сфери призначення, які не проводяться його власними лабораторіями;

5) має досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції протягом трьох останніх років;

6) не залежить від замовника робіт з оцінки відповідності;

7) має страховий фонд або уклав договір страхування відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам (відповідно до абзацу восьмого пункту 5 цього Порядку);

8) забезпечує дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, одержаної під час виконання своїх завдань, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам;

9) протягом трьох останніх років не допускав порушення, які призводили до неправомірної видачі сертифікатів відповідності.

Заявник - орган з оцінки відповідності, що претендує на призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, подає Мінінфраструктури заяву про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання (далі - заява про призначення) за формою згідно з додатком 1.

До заяви про призначення заявник додає такі документи:

засвідчені заявником копії атестата про акредитацію, виданого згідно із законодавством, та додатків до нього;

перелік працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів), та відомості про їх кваліфікацію, підписані керівником заявника (додаток 2);

довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції, підписана керівником заявника (додаток 3), та за наявності копії укладених відповідних договорів з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган з оцінки відповідності, засвідчені в установленому порядку;

довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки, підписана керівником заявника (додаток 4);

складена у довільній формі заява про те, що заявник не має комерційної заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінює, а також про те, що орган, його керівник і персонал, уповноважені виконувати роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник (постачальник), монтажник процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб;

копія договору про обов’язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам (відповідно до пункту 7 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подається копія договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписана керівником заявника довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ним діяльності як призначеним органом із сертифікації колісних транспортних засобів);

підписана керівником заявника заява про забезпечення конфіденційності інформації (додаток 5);

підписана керівником заявника у довільній формі інформація про впроваджені коригувальні заходи за виявленими невідповідностями у разі, коли заява подається заявником повторно.

 

Під час призначення технічних служб враховуються вимоги Європейської економічної комісії ООН «Врегулювання проблем тлумачення та вимоги до технічних служб в рамках Женевської Угоди 1958 року» ECE/TRANS/WP.29/1059 від 30 серпня 2007 року.

Заявка на призначення технічної служби повинна супроводжуватися (згідно з пунктом 4 додатку І ECE/TRANS/WP.29/1059):

- загальним описом технічної служби, в тому числі зазначення юридичної особи, назви, адрес, правового статусу, а також людських та технічних ресурсів;

- загальною інформацією про технічну службу, включаючи її діяльність, відносини в рамках більш крупного правосуб’єктного утворення, якщо таке існує, адреси всіх місць її фактичного розташування відповідно до сфери призначення;

- згодою виконувати вимоги стосовно призначення та інші зобов’язання технічної служби;

- описом послуг з оцінки відповідності, які зобов’язується надавати технічна служба в рамках Правил ЄЕК ООН та перелік Правил ЄЕК ООН, відповідно до яких технічна служба претендує на призначення;

- копією настанови з якості технічної служби.

Відповідно до пункту D.1.4 ECE/TRANS/WP.29/1059, для призначення технічної служби претенденти повинні продемонструвати наявність відповідної кваліфікації, спеціальних технічних знань та підтвердженого досвіду роботи у конкретних сферах, охоплених Правилами ЄЕК ООН.

Технічні служби повинні відповідати міжнародним стандартам залежно від виду виконуваної ними діяльності: ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17025.

 

Протокол № 21 засідання Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

Повідомлення про засідання 30.06.2017  Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (Порядок денний)

Протокол № 20 засідання Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

Повідомлення про засідання 23.06.2017 Комісії Міністерства інфраструктури з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року  (Порядок денний)

Протокол №19 засідання Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року 

Повідомлення про засідання 19.04.2017 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (Порядок денний) 

Повідомлення про засідання Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року 

Повідомлення про засідання 27.03.2017 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (Порядок денний)

Наказ Міністерства інфраструктури України від 14.03.2017 № 100 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»

Наказ Міністерства інфраструктури України від 05.01.2017 № 1 «Про затвердження Порядку оцінювання діяльності органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання»

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18.11.2016 № 408 "Про прийняття до розгляду органами із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання висновку технічної служби - ДП «ДержавтотрансНДІпроект» щодо можливості застосування альтернативних технічних приписів для цілей індивідуального затвердження завершених колісних транспортних засобів категорій М1 та N1, які виготовляються великими серіями для країн, які не є державами-членами ЄС"

Методичні рекомендації щодо застосування альтернативних технічних приписів для цілей індивідуального затвердження завершених колісних транспортних засобів категорій M1 та N1, визначених доповненням 2 частини І додатку IV рамкової Директиви 2007/46/ЕС

 Протокол № 16 засідання  Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

Порядок денний засідання 10.11.2016 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року 

Порядок денний засідання 02.09.2016 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року 

Протокол № 13 засідання  Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

Повідомлення про засідання 02.02.2016 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (Порядок денний)

Повідомлення про засідання 21.12.2015 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (Порядок денний)

Повідомлення про перенесення на 08.12.2015 засідання Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

Повідомлення про засідання 09.12.2015 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (Порядок денний)

Повідомлення про засідання 05.11.2015 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (Порядок денний)

Повідомлення про засідання 05.10.2015 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (Порядок денний)

Повідомлення про перенесення на 05.10.2015 засідання Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

Повідомлення про засідання 25.09.2015 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (Порядок денний)

Повідомлення про перенесення на 14.09.2015 засідання Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року

Повідомлення про засідання 11.09.2015 Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (Порядок денний)

Інформація щодо типових недоліків, виявлених у документах, поданих органами з оцінки відповідності для подальшого призначення на виконання робіт (сертифікації) відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання 

Перелік призначених органів із сертифікації колісних транспортних засобів

Перелік визначених органів із сертифікації (уповноважених органів), які мають право видавати сертифікати типу та сертифікати відповідності транспортних засобів, їх частин та обладнання

Перелік призначених технічних служб від України за Правилами ЄЕК ООН

Інформація про тимчасове зупинення дії атестату про акредитацію Органу з оцінки відповідності, яким на час зупинення дії атестату забороняється виконувати роботи у сфері його акредитації

Рішення Міністерства інфраструктури України про анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів