Для людей
з вадами зору

    Накази Мінінфраструктури    1 Березня 2017 року
Версiя для друку


НАКАЗ Міністерства інфраструктури України
Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства інфраструктури України на 2017 рік

80     1 Березня 2017 року

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2017                                                                                                            № 80

 

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства інфраструктури України на 2017 рік

 

Антикорупційна програма Міністерства інфраструктури України на 2017 рік 

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Метою програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в Міністерстві інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) та у підвідомчих організаціях та зниження її рівня.

Досягнення мети планується досягнути шляхом системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупції, підвищення відкритості у діяльності структурних підрозділів та підвідомчих організацій, створення належної інституційної спроможності Мінінфраструктури до самостійного виявлення та сприяння компетентним органам у виявленні корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією, створення атмосфери нетерпимості до проявів корупції на основі поширення знань.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та направлена на реалізацію засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, реалізацію положень Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади», завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 29.04.2015 № 265, а також постанови Кабінету Міністрів України
від 30.06.2015 № 460 «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України» в процесі реалізації повноважень і функцій Міністерства інфраструктури України як центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку та інфраструктури.

При визначенні заходів з реалізації антикорупційної політики враховуються такі пріоритети у діяльності Мінінфраструктури :

1) переведення транспортної галузі інфраструктури на європейський рівень;

2) зменшення ролі держави в роботі державних монополій;

3) децентралізація функцій Мінінфраструктури;

4) акціонування бюджетоутворюючих компаній;

5) залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, тощо у визначені належних шляхів реалізації повноважень Мінінфраструктури, залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, усунення можливостей та стимулів для корупційних проявів співробітниками, підсилення інституційних можливостей Мінінфраструктури у запобіганні та протидії корупції.

Пріоритетними залишаються напрями сприяння Національному агентству з питань запобігання корупції у реалізації покладених на нього повноважень в установленому порядку:

1) надання доступу до відповідних баз даних, які знаходяться у сфері управління Мінінфраструктури;

2) сприяння у забезпеченні процесу декларування майна доходів та витрат посадовими та службовими особами;

3) сприяння у захисті викривачів та забезпеченні каналів надання інформації про корупційні правопорушення;

4) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

5) дотримання правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом тощо.

Визначені заходи щодо реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, реалізації Антикорупційної стратегії та виконання державної програми у системі Міністерства інфраструктури України на 2017 рік наведені у додатку 1.

 

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

З метою проведення та аналізу оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінінфраструктури як одного з етапів підготовки антикорупційної програми, відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), на основі прийнятого та оприлюдненого рішення щодо проведення оцінки корупційних ризиків у Мінінфраструктури (згідно з наказом від 10.02.2017 № 45 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків») у рамках підготовки антикорупційної програми було створено Комісію з оцінки корупційних ризиків (згідно з наказом від 22.02.2017 № 66 «Про Комісію з оцінки корупційних ризиків») було затверджено положення про Комісію, визначено її склад та затверджено графік проведення оцінки ризиків та подання звіту.

Комісія у своїй роботі керувалась положеннями Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі –  Національного агентства) від 02.12.2016 № 126, та Методичними рекомендаціями щодо підготовки антикорупційних програм органів влади прийнятими рішенням Національного агентства від 19.01.2017 № 31.

Комісією було проведено ідентифікацію ризиків шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища Мінінфраструктури на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності, проведено оцінку та аналіз ризиків, запропоновано заходи щодо їх усунення та складено звіт за результатами цієї роботи (додаток 2).

З метою виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами Мінінфраструктури своїх повноважень, причин та умов їх виникнення використовувались такі інструменти як:

1) інтерв’ювання працівників структурних підрозділів Мінінфраструктури;

2) засідання робочих груп з незалежними експертами та представниками громадськості, Реанімаційного пакету реформ в рамках ініціативи «Разом проти корупції»;

3) опрацювання нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, проведення фахових обговорень окремих питань;

4) вивчення матеріалів службових розслідувань, результатів перевірок, тощо.

 

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

На основі проведеної оцінки ризиків та їх аналізу визначені заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків Мінінфраструктури, особи відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 3).

За мету поставлено усунення виявлених ризиків та створення умов для запобігання виникненню нових.

Очікується, що в результаті впровадження запропонованих заходів відбудеться:

1) усунення корупціогенних факторів в актах Мінінфраструктури і, як наслідок, мінімізована ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) забезпечення перегляду нормативно-правових актів, що регулюють питання, які належать до компетенції Мінінфраструктури, на предмет виявлення положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

3) зменшення можливості для корупційних проявів під час адміністративних процедур, державних закупівель, у діяльності державних підприємств, які належать до сфери управління Мінінфраструктури;

4) створення умов, коли дискреційні повноваження посадових осіб використовуються винятково на користь державних інтересів;

5) впровадження механізму попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а посадові особи отримають належний рівень знань з питань врегулювання конфлікту інтересів;

6) впроваджені та ефективно використовуються механізми повідомлень про корупційні прояви;

7) забезпечення мінімізації корупційних ризиків в процесі реформування системи управління дорожнім господарством України;

8) підвищення прозорості та підзвітність виконання бюджетних програм;

9) процес ухвалення рішень відбувається прозоро, детально документується та позбавлений від ризиків підробок, чи зловживань; персональні контакти в процесі ухвалення рішень мінімізовані;

10) забезпечення публічності процесу підготовки проектів нормативно-правових та забезпечено його громадський контроль;

11) збільшення потенціалу у виявленні та запобіганні корупції шляхом значного розширення доступу до суспільно важливої інформації.

 

4. Навчання та заходи з поширення інформації

Для досягнення цілей поставлених цією програмою та для належного залучення всіх працівників заплановано проведення низки заходів
з підвищення рівня фахових знань з питань запобігання та протидії корупції та загального рівня поінформованості, а саме:

1) проведення тренінгів з питань декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та організації роботи з повідомленнями викривачів про вчинення корупційних діянь (строки: травень, серпень та листопад 2017 року);

2) проведення тренінгу для структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури щодо забезпечення затвердження антикорупційних програм на основі оцінки ризиків, забезпечення моніторингу імплементації (строки: березень 2017 року);

3) проведення інформаційних заходів з метою роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію та поняття конфлікту інтересів і пов’язаних з ним наслідків.

 

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

З метою організації належного моніторингу виконання цієї програми та її доповнення Управлінням запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу буде проводитись щоквартальний моніторинг з оцінкою результатів здійснення заходів, звіт про який направлятиметься керівництву для прийняття рішення про необхідність перегляду та/або внесення змін до програми. Усі зміни будуть погоджуватися з Національним агентством.

Моніторинг виконання певних положень програми здійснюється в рамках Урядової громадської ініціативи «Разом проти корупції» за інструментами, визначеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади».

 

В. о. начальника Управління

запобігання корупції, внутрішніх

розслідувань та державного

фінансового моніторингу                                                         І. В. Литвинко

 

План заходів щодо реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, реалізації Антикорупційної стратегії та виконання державної програми у системі Міністерства інфраструктури України на 2017 рік

ДодатокВСІ Накази Мінінфраструктури