Для людей
з вадами зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань перевезення та транспортного експедирування

ПРОЕКТ

 

                                                                                              

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань перевезення та транспортного експедирування»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):

 

1) статтю 923 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу обмежується розміром провізної плати за перевезення вантажу»;

 

2) у статті 924:

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти, якщо не доведе, що це сталося не з його вини»;

 

доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення вантажу не може перевищувати 2 розрахункових одиниць за кілограм відсутньої ваги брутто, якщо інше не встановлено договором або законом. Розрахунковою одиницею є одиниця спеціальних прав запозичення, визначена Міжнародним валютним фондом. Розрахункова одиниця перераховується в гривні за офіційним курсом на день прийняття вантажу до перевезення, якщо інший день не встановлений договором.»;

 

3) частину другу статті 932 після слів «за порушення договору» доповнити словами «якщо інше не встановлено договором або законом»;

 

4) статтю 934 викласти в такій редакції:

«Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування.

Особливості відповідальності експедитора за договором транспортного експедирування встановлюються договором транспортного експедирування та законом».

 

3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144):

 

1) частину третю статті 313 після слів «відповідно до закону» доповнити словами «та не може перевищувати розміру плати за перевезення вантажу»;

 

2) у статті 314:

 

абзац третій частини третьої після слів «у разі» доповнити словами «псування або»;

 

доповнити частиною шостою такого змісту:

«6. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу не може перевищувати 2 розрахункових одиниць за кілограм відсутньої ваги брутто, якщо інше не встановлено договором або законом. Розрахунковою одиницею є одиниця спеціальних прав запозичення, визначена Міжнародним валютним фондом. Розрахункова одиниця перераховується в гривні за офіційним курсом на день прийняття вантажу до перевезення, якщо інший день не встановлений договором.»;

 

3) у частині другій статті 316 слова та цифри «глави 21 цього Кодексу» замінити словами «договору транспортного експедирування, якщо інше не встановлено законом. Якщо розмір плати не встановлений, клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату».

 

3. Частину третю статті 13 Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2007 р., № 33, ст. 440) викласти в такій редакції:

«Підприємства транспорту відповідають за втрату, нестачу, псування і пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти, якщо вони не доведуть, що втрата, нестача, псування або пошкодження сталися не з їх вини. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу не може перевищувати 2 розрахункових одиниць за кілограм відсутньої ваги брутто, якщо інше не встановлено договором або законом. Розрахунковою одиницею є одиниця спеціальних прав запозичення, визначена Міжнародним валютним фондом. Розрахункова одиниця перераховується в гривні за офіційним курсом на день прийняття вантажу до перевезення, якщо інший день не встановлений договором.».

 

4. У Законі України «Про транспортно-експедиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 52, ст. 562; 2009 р., № 38, ст. 535):

 

1) частину другу статті 5 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

«прийняття типових умов надання експедиторських послуг об'єднаннями експедиторів».

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

 

2) статтю 9 доповнити частиною другою такого змісту:

«Умовами договору транспортного експедирування може бути визначено, що транспортно-експедиторські послуги обмежуються виключно організацією перевезень вантажів клієнта без безпосередньої участі експедитора в здійсненні перевезення та наданні інших допоміжних та супутніх перевезенням послуг. У такому випадку експедитор укладає з відповідальними перевізниками договори перевезення, діючи від імені, за рахунок і на ризик клієнта як його повірений (агент), а відносини перевезення виникають безпосередньо між клієнтом і перевізником. У разі залучення експедитором до виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування інших осіб експедитор відповідає перед клієнтом за порушення договору, якщо інше не встановлено договором або законом.».

У зв’язку з цим частини другу – дванадцяту вважати відповідно частинами третьою – тринадцятою;

 

3) статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Відповідальність експедитора і клієнта.

За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного експедирування і цим Законом, експедитор і клієнт несуть відповідальність згідно з цим Законом та іншими законами, а також договором транспортного експедирування.

Експедитор несе відповідальність за реальні збитки (втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права), заподіяні клієнту втратою, нестачею, псуванням, пошкодженням або простроченням доставки вантажу, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування.

Експедитор звільняється від відповідальності, якщо втрата, нестача, псування, пошкодження або прострочення доставки вантажу, сталися: з вини клієнта; унаслідок вказівки останнього, погодженої з експедитором у встановленому договором порядку; за відсутності вини експедитора; або ж викликані дефектами самого вантажу чи обставинами, уникнути яких експедитор не міг і наслідкам яких він не міг розумно запобігти. Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені додаткові підстави звільнення експедитора від відповідальності.

Якщо договором транспортного експедирування не передбачено інше, експедитор здійснює відшкодування збитків відповідно до нижченаведених правил:

у випадку втрати або нестачі вантажу, прийнятого до перевезення з оголошенням цінності, - у розмірі оголошеної цінності або частини оголошеної цінності, пропорційної відсутній частині вантажу;

у випадку втрати або нестачі вантажу, прийнятого до перевезення без оголошення цінності, - у розмірі дійсної поточної ринкової вартості вантажу, встановленої сертифікованим оцінщиком, або його відсутньої частини;

у випадку псування або пошкодження вантажу - виходячи з частини вантажу, стосовно якої встановлено псування або пошкодження, у розмірі суми, на яку знизилася оголошена цінність, чи, за її відсутності, в розмірі поточної ринкової вартості вантажу, встановленої сертифікованим оцінщиком; а в разі неможливості відновити вантаж - у розмірі оголошеної чи, за її відсутності, поточної ринкової вартості вантажу, встановленої сертифікованим оцінщиком;

граничний розмір відповідальності експедитора за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу не може перевищувати 2 розрахункових одиниць за кілограм брутто втраченого, відсутнього, зіпсутого або пошкодженого вантажу. Розрахунковою одиницею є одиниця спеціальних прав запозичення, визначена Міжнародним валютним фондом. Розрахункова одиниця перераховується в гривні за офіційним курсом на день прийняття вантажу до перевезення, якщо інший день не встановлений договором. Відшкодування у більшому розмірі можливе, якщо це прямо погоджено сторонами в договорі транспортного експедирування або якщо відшкодування в більшому розмірі фактично отримано експедитором від особи, яка несе відповідальність за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу;

у випадку прострочення доставки вантажу та за умови, що прострочення заподіяло збитки, - у розмірі заподіяних збитків, однак не більше від розміру плати експедитору.

Експедитор несе відповідальність за дії третіх осіб, залучених ним до виконання договору транспортного експедирування, у тому самому порядку, як і за власні дії.».

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони  та  інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

 

Голова Верховної Ради України                                                            А. Парубій

 

Аналіз регуляторного впливу

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту:Так:0  Ні:0

Обговорення з 15 Березня 2017р. по 15 Квітня 2017р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів