Міністерство інфраструктури України


Управління енергоефективності

Структура підрозділу
 

Начальник Управління

Петрунін Дмитро Ігорович
351-46-36

Начальник відділу методологічного забезпечення та регулювання енергетичної ефективності

 Обідник Артур Олександрович
351-46-42

 

Функції:

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1)  розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Мінінфраструктури з питань формування політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності, зокрема, на виконання міжнародних договорів України;

2) надає висновки про відповідність проектів регіональних стратегій розвитку, планів заходів з їх реалізації та змін до них встановленим вимогам щодо їх підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності;

3) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, зокрема, на виконання міжнародних договорів України;

4) проводить експертизу та надає висновки про відповідність проектів актів Кабінету Міністрів України стратегічним цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку України у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності;

5)  здійснює постійний аналіз стану справ у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

6) формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;

7) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції;

8) визначає коло заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);

9) забезпечує здійснення фахових комунікацій;

10) розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо), узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву Мінінфраструктури;

11) здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності та технічного регулювання енергетичної ефективності будівель з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, аналізує практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Мінінфраструктури;

12) забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;

13) забезпечує координацію, здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;

14)  бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Мінінфраструктури, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;

15) забезпечує відповідно до законодавства виконання зобов’язань за міжнародними договорами України та їх імплементацію в національне законодавство, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підготовку пропозицій щодо укладення, припинення чи зупинення дії, денонсації та приєднання до міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури;

16) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Мінінфраструктури або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

17) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом: перевірку, перегляд, скасування галузевих нормативних документів у визначених сферах діяльності;

18)  проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

19) сприяє організації планово-фінансової роботи в апараті Міністерства, на підприємствах галузі, сприяє здійсненню контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, у тому числі, шляхом впровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту та моніторингу;

20) погоджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три – п’ять років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства, та здійснює контроль за їх виконанням;

21) погоджує форми звітності про оперативну діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

22) проводить моніторинг виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, та вживає заходів для поліпшення їх роботи;

23) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Мінінфраструктури з питань, що належать до його компетенції;

24) бере участь у бюджетному процесі на рівні Мінінфраструктури з метою забезпечення ефективного планування видатків та використання бюджетних коштів на забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності;

25) розробляє заходи, спрямовані на формування та ефективну реалізацію державної політики з питань проведення реформи у сфері у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності;

26) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційно-кредитної та соціальної політики з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури, а також формує в межах компетенції пріоритети розвитку науки і техніки та інноваційно-інвестиційної політики;

27) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у залученні інвестицій, проведенні аукціонів з відбору інвесторів для забезпечення реалізації проектів розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації у сферах, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, зокрема на концесійних умовах;

28) здійснює організацію та координацію здійснення заходів з енергозбереження на підприємствах транспорту, дорожнього господарства та поштового зв’язку;

29) бере участь, в межах компетенції, у реалізації інвестиційних та пілотних проектів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності, пов’язаних із ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності;

30) розробляє та координує програми забезпечення (підвищення) енергетичної ефективності будівель, енергозбереження, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі, в рамках проектів та програм з відновлення та відбудови України після руйнувань завданих військовою агресією російської федерації з 2014 року;

31) бере участь у розробленні державних і міжрегіональних стратегій та програм розвитку в межах компетенції Управління;

32) готує пропозиції щодо застосування технічних рішень в інвестиційних та інноваційних проектах, які пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних, інвестиційних, коштів міжнародних партнерів та інших коштів, у тому числі, в рамках проектів та програм з відновлення та відбудови України після руйнувань завданих військовою агресією російської федерації з 2014 року;

33) аналізує та узагальнює інформацію щодо наявного рівня енергозбереження в громадських та житлових будівлях в Україні, готує пропозиції щодо формування політики спрямованої на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності;

34) здійснює вивчення прогресивного досвіду з питань запровадження заходів забезпечення (підвищення) енергетичної ефективності будівель, енергозбереження, подолання енергетичної бідності та підготовку пропозицій щодо можливостей та шляхів його впровадження;

35) забезпечує функціонування державної установи «Фонд енергоефективності» з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, у тому числі щодо відновлення та відбудови України після руйнувань завданих військовою агресією російської федерації з 2014 року;

36) здійснює відповідно до законодавства популяризацію інших механізмів державної підтримки впровадження енергоефективних заходів;

37) здійснює моніторинг розвитку ринку енергосервісу та удосконалює нормативно-правову базу щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації;

38) сприяє в межах повноважень щодо виконання заходів оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій;

39) проводить моніторинг впровадження реформ, спрямованих на ефективне споживання енергії та стимулювання впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського та житлового призначення;

40) проводить моніторинг реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та розробляє заходи та нормативно-правові акти, спрямовані на збільшення кількості таких будівель в країні;

41) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реєстрацію саморегулівних організацій у сфері енергетичної ефективності будівель, контроль за діяльністю саморегулівних організації у сфері енергетичної ефективності будівель;

42) здійснює відповідно до законодавства:

моніторинг та оцінку результативності реалізації Державної цільової економічної програми підтримки термомодернізації будівель, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів підтримки термомодернізації, підготовку та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;

моніторинг та оцінку результативності реалізації Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів підтримки підприємств - виробників теплової енергії, підготовку та подання відповідних звітів Кабінету Міністрів України;

моніторинг та оцінку результативності реалізації , Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів підтримки підприємств водопостачання та водовідведення, підготовку та подання відповідних звітів Кабінету Міністрів України;

моніторинг та оцінку ефективності реалізації Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, інших програм і проектів щодо збільшення кількості з близьким до нульового рівнем споживання енергії, підготовку та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;

розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм підтримки термомодернізації будівель, будівництва будівель з близьким до нульового рівнем споживанням енергії, моніторингу їх виконання;

підготовку пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів термомодернізації будівель, забезпечення зразкової ролі органів державної влади у сфері енергетичної ефективності, збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, запровадження систем енергетичного менеджменту;

координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення зразкової ролі будівель органів державної влади;

розроблення та розповсюдження методичних матеріалів з питань підвищення енергетичної ефективності будівель;

поширення досвіду реалізації проектів у сфері підвищення енергетичної ефективності будівель в Україні та за кордоном;

43) розробляє:

Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель;

Державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств – виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності;

Державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності;

44) затверджує:

порядок ведення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель;

методику розроблення місцевих енергетичних планів;

методику обстеження інженерних систем будівлі;

мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель;

мінімальні вимоги до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії;

методику розрахунку цільового показника економії енергії у будівлях органів державної влади;

порядок моніторингу стану досягнення цільового показника економії енергії у будівлях органів державної влади;

порядок Розроблення проектної документації на реконструкцію, капітальний ремонт з метою термомодернізації;

технічні регламенти і нормативні документи щодо теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (зокрема обладнання) та їх налаштування;

порядок ведення бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів;

порядок розроблення проектної документації на реконструкцію, капітальний ремонт з метою термомодернізації;

нормативно-правові акти у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель;

45) здійснює в межах компетенції співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфери ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності та пов’язаних ринків;

46) здійснює відповідно до законодавства: координацію реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури;

47) забезпечує відповідно до законодавства виконання зобов’язань за міжнародними договорами України та їх імплементацію в національне законодавство, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підготовку пропозицій щодо укладення, припинення чи зупинення дії, денонсації та приєднання до міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури;

48) бере участь у міжнародному співробітництві та забезпечує виконання зобов’язань України, що випливають із членства у міжнародних організаціях, об’єднаннях та інституціях, укладає міжнародні договори;

49) встановлює річні квоти підтримки на наступні п’ять років з метою економічного стимулювання, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергоефективності та енергозбереження;

50) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів за механізмами реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля внаслідок споживання енергії в будівлях (громадських та житлових);

51) взаємодіє з іншими структурними підрозділами Міністерства, державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами з питань, що належать до компетенції Управління;

52) здійснює цифрову трансформацію у відповідних сферах, віднесених до компетенції Управління;

53) здійснює внутрішній контроль в Мінінфраструктури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

54) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його повноважень;

55) координує та здійснює методологічне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

56) виконує відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності;

57) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінінфраструктури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

58) організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції;

59) розробляє і здійснює заходи спрямовані на підтримку впровадження термомодернізації, підвищення енергетичної ефективності будівель, запровадження систем енергетичного менеджменту, будівництво будівель з близьким до нульового рівнем споживанням енергії;

60) здійснює добір кадрів в апарат Мінінфраструктури і на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, в акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а також організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Міністерства;

61) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

62) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

63) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства, врахування громадської думки під час забезпечення формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури;

64) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, зокрема через засоби масової інформації і на офіційному сайті та власному інформаційному ресурсі Міністерства;

65) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/content/upravlinnya-energoefektivnosti.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове