Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року

                                                                           ПРОЄКТ

         

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції

про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними

2004 року

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р.,  № 51, ст.1122; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 15, ст. 70; 1997 р., № 14, ст. 114):

1) у статті 591:

частину першу викласти у такій редакції:

«Забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден, операцій з баластними водами, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або з порушенням встановлених правил, -

 тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб судна або іншого плавучого засобу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

у частині другій слова «від двадцяти до сорока» замінити словами «в розмірі однієї тисячі»;

у частині третій слова  «від сорока до сімдесяти» замінити словами «в розмірі однієї тисячі»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Неповідомлення адміністрації найближчого порту України та/або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, про аварійну морську подію або виявлену несправність, яка істотно впливає на здатність судна здійснювати управління баластними водами, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб судна або іншого плавучого засобу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

2) у статті 62 слова «від п’яти до восьми» замінити словами «в розмірі однієї тисячі»;

3) доповнити статтею 621 такого змісту:

«Стаття 621. Невиконання плану управління баластними водами та обов’язків з реєстрації у відповідному судновому документі операцій з баластними водами і осадами

Невиконання капітаном, іншими особами командного складу й екіпажем судна чи іншого плавучого засобу передбачених законодавством плану управління баластними водами та обов’язків з реєстрації у відповідному судновому документі кожної операції з баластними водами і осадами із суден, внесення зазначеними особами до суднових документів неправильних (недостовірних) записів про ці операції або незаконна відмова у пред’явленні таких документів відповідним посадовим особам, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

4) у статті 225:

частину першу після слів і знаку «адміністративні правопорушення: про» доповнити словами та знаками «порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення, невиконання плану управління баластними водами та обов’язків з реєстрації у відповідному судновому документі операцій з баластними водами і осадами,», після слів та знаку «річкового транспорту (» доповнити словами, цифрами та знаком «частина четверта статті 591,», а після слова «статті» доповнити цифрами та знаком «621,»;

пункт 4 частини другої після слова «передбачені» доповнити словами та цифрами «частиною четвертої статті 591, статтею 621»;

5) у частині першій статті 2421 після цифр «59 - 771» доповнити словами, цифрами та знаками «(крім положення частини четвертої статті 591)»;

6) у статті 255:

абзац дев’ятий пункту 1 частини першої після слів і знаку «річковому транспорті (» доповнити словами, цифрами та знаками «стаття 62 – у частині порушення правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах та відмови пред’являти відповідні суднові документи,»;

абзац двадцять дев’ятий пункту 1 частини першої після слів і знаку «охорони природних ресурсів (» доповнити словами, цифрами та знаками «стаття 621 – у частині порушення вимог реєстрації в суднових документах операцій з баластними водами і осадами та відмови пред’являти відповідні суднові документи,».

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2013 р., № 46, ст. 640):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«баластні води – води зі зваженою у них речовиною,
прийняті на борт судна для контролю диференту, крену, осадки,
остійності судна або напруження його корпусу;

осад – речовина, що випала з баластних вод усередині судна;

управління баластними водами – механічні, фізичні, хімічні й біологічні процеси, окремо чи в поєднанні, для видалення, знешкодження шкідливих водних і патогенних організмів у баластних водах й осадах або для запобігання їхньому поглинанню чи скиданню;

шкідливі водні й патогенні організми – водні або патогенні організми, які у разі потрапляння в море, зокрема до естуаріїв або до прісноводних водотоків, можуть створювати небезпеку для навколишнього середовища, здоров’я людини, майна або ресурсів, погіршувати біологічне різноманіття або перешкоджати іншому законному використанню таких районів;»;

2) у статті 67:

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«Судна, які експлуатуються, мають уникати прийому баластних вод з потенційно шкідливими водними й патогенними організмами, а також осадів, які можуть містити такі організми.»;

у зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;

частину четверту після слів «плавучі засоби» доповнити словами «повинні здійснювати операції з баластними водами у відповідності до плану управління баластними водами та»;

3) частину першу статті 102 викласти у такій редакції:

«У внутрішні морські води та територіальне море забороняється скидати з суден і плавучих засобів, платформ та інших морських споруд і повітряних суден хімічні, радіоактивні речовини, баластні води, що несуть загрозу навколишньому середовищу, здоров’ю людини, майну або ресурсам та інші шкідливі речовини, а також радіоактивні або інші відходи, матеріали, предмети та сміття, які можуть спричинити забруднення моря.».

3. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47, ст. 349; 2006 р., № 22, ст. 184; 2010 р., № 30, ст. 394; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 8, ст. 88):

1) частину першу статті 35 доповнити абзацами сімнадцятим та вісімнадцятим такого змісту:

«міжнародне свідоцтво про управління баластними водами;

журнал операцій з баластними водами.»;

2) частину другу статті 38 після слів та знака «що перевозять небезпечні вантажі,» доповнити словами та знаком «міжнародне свідоцтво про управління баластними водами,»;

3) у статті 40:

у частині першій слова «судна, що плаває під іноземним прапором і заходить в порти України» замінити словами «та міжнародного свідоцтва про управління баластними водами суден, що плавають під іноземним прапором і заходять в порти України»;

у частині другій слова «з визначенням місткості, пасажиромісткості, найменшої висоти надводного борту та огляду його радіостанції» виключити.

4. У абзаці шістнадцятому пункту а) частини першої статті 202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) після слів «та сумішами» доповнити знаком та словами «, також операцій з баластними водами і осадами із суден».

5. У статті 163  Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446):

1) частину першу доповнити абзацами сімнадцятим та вісімнадцятим такого змісту:

«здійснює контроль суден за дотриманням вимог управління баластними водами та осадами;

перевіряє судна на їх придатність  здійснювати управління баластними водами;»;

у зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – тридцять четвертий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим – тридцять шостим;

2) у абзаці двадцять шостому частини першої після слів «морських установках» доповнити словами «та операцій з баластними водами і осадами із суден;».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України                                                                                 

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки

Порівняльна таблиця

Повідомлення про проведення електронних консультацій


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 14 Липня 2020р. по 30 Липня 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів