Для людей
з порушенням зору

    Громадянам та громадськості    Доступ до публічної інформації
Версiя для друку


Доступ до публічної інформації

        Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечує рівний доступ всіх до інформації, спираючись при цьому  на європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом, систематично та оперативно оприлюднюється, також надається інформація за  запитами на інформацію.

Відповідно до пункту 1 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29 вересня 2016 р. № 10 „Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації” визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

 

Форма та порядок подання запиту на інформацію

Форма в pdf форматі                                                 Форма у word форматі               

       З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію.
       Запит на інформацію має містити:
       1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
       2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
       3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Запит на інформацію, розпорядником якої є Міністерство, може бути поданий:
       на поштову адресу: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, проспект Берестейський, 14, м. Київ, 01135 (на конверті вказувати "Публічна інформація");
       на електронні адреси: miu@mtu.gov.ua;
       телефоном: (044) 351 40 96; (044) 351-48-01.           

Право на доступ до публічної інформації
ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

         Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право на:

        1. знання у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збирають, як, ким і з якою метою їх використовують, передають чи поширюють, окрім випадків, встановлених законом;
        2. 
доступ до інформації про неї, яку збирають та зберігають;
        3. вимоги виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

        4. 
ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
        5. 
відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
         
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію не залежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
         
Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
         
Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувач має право 
оскаржити:

         1. відмову в задоволенні запиту на інформацію;
         2. відстрочку задоволення запиту на інформацію;
         3. ненадання відповіді на запит на інформацію;
         4. надання недостовірної або неповної інформації;
         5. несвоєчасне надання інформації;
         6. невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
         7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
ВІДМОВА ТА ВІДТЕРМІНУВАННЯ В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ВІДМОВА ТА ВІДТЕРМІНУВАННЯ В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ  ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ       

         Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
         1. розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
         2.
розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
         3.
інформація, яку запитують, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
         4.
особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
         
5. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
        Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не за суттю запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
        Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний спрямувати цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на 
інформацію починається від дня отримання запиту належним розпорядником.
       У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
       1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
       2. дату відмови;
       3. мотивовану підставу відмови;
       4. порядок оскарження відмови;
       5. підпис.
       Відмову в задоволенні запиту на інформацію надають у письмовий формі.
       Відтермінування в задоволенні запиту на інформацію дозволене в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відтермінування доводять до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
       У рішенні про відтермінування в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
       1. прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
       2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
       3. причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
       4. строк, у який буде задоволено запит;
       5. підпис.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ СУБ'ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЇХ ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ СУБ'ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЇХ ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ        

       Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
       У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
       Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
       Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
       Відповідно до статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації» парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.
       Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.
       Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

  

Законодавство щодо доступу до публічної інформації

Конституція України

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Закон України «Про захист персональних даних»

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 938 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011  № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що їх надають за запитом на інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів від 21.11.2011  № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів від 21.10.2015  № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 07.07.2023 № 582  «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Міністерстві розвитку громад,територій та інфраструктури України»

Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 17.10.2023 № 950  «Про затвердження Переліку відомостей, які становлять службову інформацію і яким надається гриф «Для службового користування» Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Наказ Міністерства інфраструктури України від 04.11.2013 № 862 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, та їх Розміру» 

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.04.2020 № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862»

  

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію
2023

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за січень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за лютий 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за березень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за квітень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за травень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за червень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за липень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за серпень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за вересень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за жовтень 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за листопад 2023 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за грудень 2023 року

2024
Статистика запитів
Публічні запити. Серпень 2015Публічні запити. Вересень 2017
Публічні запити. Вересень 2015Публічні запити. Жовтень 2017
Публічні запити. Жовтень 2015Публічні запити. Листопад 2017
Публічні запити. Листопад 2015Публічні запити. Грудень 2017
Публічні запити. Грудень 2015Публічні запити. Січень 2018
Публічні запити. Січень 2016Публічні запити. Лютий 2018
Публічні запити. Лютий 2016Публічні запити. Березень 2018
Публічні запити. Березень 2016Публічні запити. Квітень 2018
Публічні запити. Квітень 2016Публічні запити. Травень 2018
Публічні запити. Травень 2016Публічні запити. Червень 2018
Публічні запити. Червень 2016Публічні запити. Липень 2018
Публічні запити. Липень 2016Публічні запити. Серпень 2018
Публічні запити. Серпень 2016Публічні запити. Вересень 2018
Публічні запити. Вересень 2016Публічні запити. Листопад 2018
Публічні запити. Жовтень 2016Публічні запити. Січень 2019
Публічні запити. Листопад 2016Публічні запити. Лютий 2019     
Публічні запити. Грудень 2016Публічні запити. Березень 2019
Публічні запити. Січень 2017Публічні запити. Квітень 2019
Публічні запити. Лютий 2017Публічні запити. Травень 2019
Публічні запити. Березень 2017Публічні запити. Червень 2019
Публічні запити. Квітень 2017Публічні запити. Липень 2019
Публічні запити. Травень 2017Публічні запити. Серпень 2019
Публічні запити. Червень 2017Публічні запити. Вересень 2019
Публічні запити. Липень 2017Публічні запити. Жовтень 2019
Публічні запити. Серпень 2017