Для людей
з порушенням зору

Міжнародні зв'язки

Участь України у міжна­род­них організаціях - одна з най­важ­ливіших форм співробітництва між дер­жа­ва­ми, спря­мо­ва­на на про­ве­ден­ня ро­з­ро­бок умов міжна­род­них пе­ре­ве­зень, вдос­ко­на­лен­ня по­ряд­ку ро­з­ра­хунків, уз­год­жен­ня транс­порт­ної політики, вста­нов­лен­ня технічних стан­дартів і реко­мендацій та впро­ва­д­жен­ня міжна­род­них технічних і пра­во­вих норм у сфері транспорту та звязку України.


Підписка на матеріали розділу
«Міжнародні зв'язки»

Підписатись на матеріали розділу:
«Міжнародні зв'язки»

Введіть цифри, які ви бачите на малюнку:
Захисний код Введіть цифри, які ви бачите на малюнку


Фільтр за підприємствами