Для людей
з порушенням зору

    Новини    17 Листопада 2017, 13:32
Версiя для друку


Міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступив із спеціальною заявою делегації України, в якій різко засудив незаконні дії Російської Федерації по відношенню до України

17 Листопада 2017, 13:32

Сьогодні, 17 листопада 2017 року, під час головування у засіданні Міністрів транспорту країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) Міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступив із спеціальною заявою делегації України, в якій різко засудив незаконні дії Російської Федерації по відношенню до України. За словами Міністра інфраструктури України,дії Російської Федерації порушують основні принципи міжнародного права, стають більш систематичними в регіоні ОЧЕС та негативно впливають на транспортну галузь, один із основних секторів національної економіки.

Спеціальна заява делегації України

на засіданні Міністрів транспорту країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)

"Розвиток інфраструктури в регіоні ОЧЕС та ефективна реалізація спільних проектів"

(17 листопада 2017 року, Київ, Україна)

Транспортна галузь України зіштовхнулась із серйозними проблемами через тимчасову окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН схвалила Резолюцію № 68/262 щодо територіальної цілісності України, яка рекомендувала утриматись від дій, які можуть бути інтерпретовані як такі, що визнають зміну статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

Незаконні дії Російської Федерації по відношенню до України, які порушують основні принципи міжнародного права, стають більш систематичними в регіоні ОЧЕС та негативно впливають на транспортну галузь, один із основних секторів національної економіки.

 Що стосується повітряного транспорту. Починаючи з 2014 року, з часу окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, незважаючи на заборону здійснення польотів до аеропортів міста Сімферополь та Севастополь (Бельбек), авіакомпанії Російської Федерації систематично порушували повітряний простір України, а також правила польотів, виконуючи рейси в та із закритого аеродрому Сімферополь, порушуючи положення Чиказької Конвенції та Додатків до неї та чинного законодавства України.

Що стосується морського транспорту, то одним із складних питань залишається захід іноземних суден до закритих портів Криму.

Беручи до уваги Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року, Україна закрила морські порти у містах: Феодосія, Керч, Севастополь, Ялта та Євпаторія з 15 липня 2014 року і до повного відновлення Конституційного правопорядку та ефективного контролю України над окупованою територією. Також Україна належним чином проінформувала держави-члени ІМО (Міжнародної морської організації) про відповідне рішення (Циркулярні Листи №3477 та №3490) та закликала морські адміністрації вживати заходів для запобігання порушення суверенітету України.

Російська Федерація продовжує здійснювати державний контроль над портовими інспекціями у закритих портах Криму та передає інформацію до Чорноморської інформаційної системи, порушуючи норми Чорноморського Меморандуму.

Ще однією проблемою є кваліфікація та ідентифікація документів моряків, виданих в закритих портах Криму, починаючи з серпня 2014 року.

У зв'язку з цим я хотів би підкреслити, що результати даних інспекцій є незаконними та закликати наших європейських партнерів не ігнорувати їх і вважали акти інспекцій такими, що не є дійсними.

Ми звертаємось до країн Чорноморського регіону. У разі виявлення під час здійснення державного портового контролю та перевірки прапора судна кваліфікаційних документів та посвідчень особи моряків, виданих російською окупаційною владою Криму, вважати вищевказані документи такими, що не є дійсними. Ми також просимо  застосовувати до членів екіпажу та судна відповідні заходи, які передбачені міжнародними нормами та національним законодавством.

Окрім того, 24 травня 2017 р. Російська Федерація в односторонньому порядку оголосила про обмеження судноплавства для суден, що йдуть з Чорного до Азовського морів та у зворотному напрямку, у зв'язку з будівництвом транспортного мосту через Керченську протоку. Це, в свою чергу, призводить до економічних втрат судновласників.

Керченська протока є єдиним природним способом з'єднання Азовського і Чорного морів. З початку незаконної діяльності Російської Федерації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, права України в цих зонах були порушені та узурповані державою-агресором. Російська Федерація не узгоджує з Україною свої дії щодо проектування та будівництва мосту через Керченську протоку, в тому числі його технічних характеристик, та продовжує морську навігацію у територіальних водах України, в регіоні Керченської протоки та Азовського моря без будь-якого погодження з Україною.

Подальше безкомпромісне втручання Росії в інфраструктуру Керченської протоки та сусідніх районів може стати причиною економічного спаду і поставити під загрозу подальший економічний розвиток регіону.

Ще одним проблематичним питанням є економічні, торгові та транспортні обмеження, які вводить Російська Федерація. Через ці обмеження українські та іноземні перевізники зазнають збитків і мають шукати нові маршрути транспортування. Зараз ми співпрацюємо з СОТ щодо питання обмеження транзиту та створення нових транспортних сполучень та коридорів з ЄС до Азії. Ми впевнені, що, незалежно від усіх бар'єрів та обмежень, Україна буде рухатися вперед і надавати найкращі мультимодальні логістичні рішення.

Україна закликає негайно зупинити порушення міжнародного права на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, до відповідних (рішучих) дій задля запобігання розширення російської агресії та надання підтримки розвитку регіональних перевезень.

Special Statement by the Delegation of Ukraine

at the Meeting of the Ministers of Transport of the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) Member States "Development of Infrastructure in the BSEC Region and Effective Realization of Joint Projects"

(17 November 2017, Kyiv, Ukraine)

The transport sector of Ukraine faces crucial issues due to the illegal temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation.

On March 27, 2014, the General Assembly of the United Nations adopted Resolution No. 68/262 on the territorial integrity of Ukraine, which recommended refraining from actions that may be interpreted as recognition of changes in the status of the Autonomous Republic of Crimea andthe city of Sevastopol as the main sector of country economy.

The illegal actions of the Russian Federation towards Ukraine, which violate the basic principles of international law, become more systematic in the BSEC region and influence negatively on transport sphere as the main sector of national economy.

As for the air transport, starting from 2014, since the illegal temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea the city of Sevastopol by the Russian Federation, despite the prohibition of flight operations to airports in Simferopol and Sevastopol (Belbek), airlines of the Russian Federation have been systematically violating the Ukrainian airspace and the flight rules, performing flights to/from the closed Simferopol aerodrome and violating provisions of Chicago convention, the Annexes thereto and the current legislation of Ukraine.

As for the maritime transport, one of the challenging issues remains the entry of the foreign vessels to the closed ports of the Autonomous Republic of Crimea.

Taking into account UN General Assembly Resolution 68/262 of
March 27, 2014, Ukraine closed the seaports in the cities of Feodosiya, Kerch, Sevastopol, Yalta and Yevpatoriya starting from July 15, 2014 until the complete restoration of constitutional law and order and effective control by Ukraine over the occupied territory. Ukraine also duly informed IMO Member States about that decision (Circular Letters Nos.3477 and 3490) and called on maritime administrations to take measures in order to prevent violations of the sovereignty of Ukraine.

The Russian Federation continues to carry out port state control inspections in the closed Crimean ports and submits this information to the Black Sea information system, violating the norms of the Black Sea Memorandum.

Another challenging issue includes qualification and identification documents of the seafarers issued in the closed Crimean ports starting from August 2014.

In this regard, we would like to stress that the results of such inspections are illegal and to recall our European partners not to ignore them and consider the acts of inspections as invalid.

One more challenging issue is connected with the qualifications and identification documents of the seafarers issued in the Crimean ports starting from August 2014. We address the Black Sea countries, in case of detecting during the port state and flag state control the qualification and ID of the seafarers issued by the Russian occupation authorities in Crimea, to consider them as null and void. We also ask to apply to the crew members and vessel relevant measures provided for in the international norms and national legislation.

Besides that on May 24, 2017 the Russian Federation unilaterally announced the restriction of ship navigation for vessels going from the Black Sea to the Sea of Azov and in the reverse direction in connection with the construction of the transport bridge through the Kerch Strait. This, in turn, causes economic losses to ship-owners.

The Kerch Strait is the only natural way connecting the Azov and Black Seas. Since the beginning of the illegal actions of the Russian Federation in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, the rights of Ukraine in these zones have been violated and usurped by the aggressor state. The Russian Federation has not coordinated with Ukraine its actions regarding the design and construction of the bridge across the Kerch Strait, including in terms of its technical characteristics, and continues to carry out work related to maritime navigation in the territorial waters of Ukraine, in the region of the Kerch Strait and the Azov Sea without any agreement with Ukraine.

Further uncompromising Russian intervention in the infrastructure of the Kerch Strait and the neighboring districts can be the reason for economic decline and will jeopardize further economic development in the region.

Another problematic issue is the economic, trade and transport restrictions imposed by the Russian Federation. Due to these restrictions, Ukrainian and foreign carriers suffer losses and have to look for new routes of transportation. Now we work with the WTO on the issue of transit restrictions and developing new transport connections and corridors from EU to Asia. We are sure that, irrespective of all the barriers and restrictions, Ukraine will move forward and provide the best multimodal logistic solutions.

Ukraine calls for the immediate stop of the international law violation on the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, for relevant actions to prevent extension of Russian aggression, and to provide support in development of regional transportation.

Спеціальна заява делегації України на засіданні Міністрів транспорту країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) "Розвиток інфраструктури в регіоні ОЧЕС та ефективна реалізація спільних проектів"

Special Statement by the Delegation of Ukraine at the Meeting of the Ministers of Transport of the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) Member States "Development of Infrastructure in the BSEC Region and Effective Realization of Joint Projects"

 

 ВСІ Новини