Для людей
з порушенням зору

    Оголошення    29 Липня 2021, 12:25
Версiя для друку


Інформаційна довідка щодо набуття права на проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг загального користування

29 Липня 2021, 12:25

З метою імплементації положень Директиви 2008/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19.11.2008 «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури» Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг» від 17.10.2019 № 200-IX (далі – Закон 200) внесено зміни до законів України «Про дорожній рух» і «Про автомобільні дороги», якими запроваджено здійснення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг.

Аудит проводиться аудитором безпеки автомобільних доріг або юридичними особами, що залучають таких аудиторів, відомості про яких включені до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Перевірка безпеки автомобільних доріг можуть проводити як інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг, так і аудитор з безпеки автомобільних доріг або юридичні особи, що залучили таких осіб.

Право проводити аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг мають особи, які пройшли підтвердження кваліфікації в органах з сертифікації персоналу, акредитованих у відповідній сфері згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності». До 1 січня 2021 року (для міжнародних автодоріг) та до 16 травня 2022 року (для національних автодоріг) аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг можуть проводити особи, які мають сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, чинний у державах – членах Європейського Союзу.

На виконання Закону 200 розроблено та прийнято необхідні нормативно-правові акти (додаток 1).

На основі комплексного аналізу законодавства вбачається такий алгоритм набуття права на проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг загального користування.

1. Вибір органу сертифікації персоналу

Орган сертифікації – підприємство, установа, організація, акредитовані у відповідній сфері згідно із Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», що здійснюють сертифікацію персоналу за професіями «аудитор безпеки автомобільних доріг» та/або «інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг».

Акредитацію органів сертифікації здійснює національний орган з акредитації – Національне агентство з акредитації України (НААУ).

Акредитація – це процедура, у ході якої національний орган з акредитації засвідчує компетентність (право) відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію продукції і персоналу, контроль).

НААУ проводить акредитацію відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024 «Оцінка відповідності - загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу» та керується також відповідними рекомендаціями міжнародних (ILAC та IAF) та регіональних (ЕА) організацій з акредитації.

З Реєстром акредитованих органів, що мають право незалежної оцінки професійної кваліфікації персоналу, можна ознайомитись на сайті НААУ: http://naau.org.ua/.

Такі акредитовані органи проводять підтвердження кваліфікації лише за тими професіями, які включені до їхньої Сфери акредитації, тому при виборі органу із сертифікації слід переконатися у наявності професій аудитора та інженера з безпеки автомобільних доріг у сфері акредитації відповідного органу, а також перевірити термін дії його акредитації. Така інформація доступна сайті НААУ у розділі «Реєстр акредитованих ООВ», файл «Органи з сертифікації персоналу».

На сьогодні НААУ акредитовано два органи, які можуть проводити підтвердження кваліфікації осіб, що здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг: Орган з сертифікації персоналу Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» та  Орган з сертифікації персоналу будівельної галузі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі».

2. Підбір персоналу для сертифікації

Сертифікат на право проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг мають право отримати особи, які:

здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем вищої освіти) бакалавр, спеціаліст або магістр за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія галузі знань архітектура та будівництво;

мають стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху не менш як три роки;

пройшли підвищення кваліфікації з питань проведення аудиту та перевірки безпеки автомобільних доріг за відповідними програмами;

підтвердили відповідність професійних знань, вмінь і навичок за результатами іспиту в ході підтвердження кваліфікації.

Сертифікат на право проведення аудиту або перевірки безпеки автомобільних доріг - документ, виданий органом із сертифікації персоналу, який засвідчує, що особа відповідає кваліфікаційним вимогам та має відповідні професійні знання, вміння і навички (компетентність). Кваліфікаційні вимоги до усіх професій затверджуються окремим розділом у Кваліфікаційних характеристиках професій працівників або у відповідних професійних стандартах, які застосовуються для визнання кваліфікації працівників. Кваліфікаційні характеристики аудитора та інженера з перевірки безпеки автомобільних доріг затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 27.11.2020 № 803.

3. Процедура підтвердження кваліфікації (сертифікації)

Порядок підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 23.12.2020 № 1316. Відповідно до пункту 5 цього Порядку та законодавства з акредитації органів з оцінки відповідності, орган сертифікації затверджує схему сертифікації за професіями «аудитор безпеки автомобільних доріг» та «інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг», яка повинна забезпечити процедуру сертифікації.

Сертифікація передбачена первинна (для осіб, які проходять процедуру сертифікації вперше) та повторна (по закінченню строку дії сертифіката).

Особа для проходження сертифікації подає органу сертифікації заяву, до якої додаються:

1) копія паспорта;

2) копія (копії) документа (документів) про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ступенем вищої освіти) бакалавр, спеціаліст або магістр за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво";

3) копія (копії) трудової книжки, що підтверджує стаж роботи з проектування автомобільних доріг та/або організації безпеки дорожнього руху не менш як три роки (приймаються також дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу зарплати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи);

4) копія документа про підвищення кваліфікації з питань проведення аудиту та/або перевірки безпеки автомобільних доріг за відповідними програмами.

Для отримання інформації, необхідної для проведення сертифікації, у тому числі щодо достовірності документів про освіту, підтвердження досвіду роботи, наявності кваліфікаційних сертифікатів виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створення об’єктів архітектури, передбачених кваліфікаційними вимогами, орган сертифікації може використовувати документи або інформацію з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, інших  автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених органами державної влади.

Орган сертифікації дає заявнику направлення, в якому вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки і стажування (за необхідності), реквізити навчальних центрів, в яких можна пройти підвищення кваліфікації. Вимоги до програм підвищення кваліфікації затверджено наказом Мінінфраструктури від 18.05.2021 № 268, зареєстровані у Мін’юсті 29 червня 2021 р. за № 845/36467. Програми підвищення кваліфікації можуть передбачати очну (денну, вечірню), дистанційну та змішану (очну та дистанційну з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів тощо) форми навчання.

Орган сертифікації розглядає подані заявником документи, установлює його відповідність кваліфікаційним вимогам, здійснює оцінку компетентності шляхом проведення іспиту, оформлює та видає відповідний сертифікат.

Строк дії сертифіката становить п'ять років.

Орган сертифікації має здійснювати періодичний інспекційний контроль за професійною діяльністю сертифікованої особи.

4. Включення до Реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг

Відомості про аудитора безпеки автомобільних доріг або юридичну особу, яка проводить аудит із залученням аудиторів, включаються до Реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

Порядок ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг затверджено  наказом Міністерства інфраструктури України від 18.05.2021 № 267, зареєстровано у Мін’юсті 30 червня 2021 р. за № 863/36485.

Внесення до Реєстру відомостей про сертифікацію аудиторів безпеки автомобільних доріг здійснюють органи сертифікації персоналу. Для цього аудитор має подати органу сертифікації заяву про включення до Реєстру за встановленою формою, копію документа, що посвідчує особу, та копію сертифікату на право проведення аудиту.

Примітка: законом не передбачено включення до Реєстру інформації про осіб, що здійснюють перевірку безпеки автомобільних доріг, та повноважень Мінінфраструктури щодо затвердження порядку його ведення. 

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
актів, прийнятих для організації виконання Закону України
№ 200-IX від 17.10.2019  «Про внесення змін до деяких законів України
щодо управління безпекою автомобільних доріг»
 

  1. постанова Кабінету Міністрів України  від 23.12.2020 № 1316 «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг»;
  2. постанова Кабінету Міністрів України  від 26.09.2020 № 752 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи»;
  3. наказ Міністерства інфраструктури України від 09.04.2021 № 204 «Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг», зареєстрований у Мін’юсті 2 червня 2021 р. за № 738/36360
  4. наказ Міністерства інфраструктури України від 18.05.2021  № 266 «Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг», зареєстрований у Мін’юсті 2 червня 2021 р. за № 737/36359
  5. наказ Міністерства інфраструктури України від 18.05.2021 № 268 «Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг», зареєстрований у Мін’юсті 29 червня 2021 р. за № 845/36467;
  6. наказ Міністерства інфраструктури України від 27.11.2020 № 803 «Про внесення змін до Випуску 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»;
  7. наказ Міністерства інфраструктури України від 18.05.2021 № 267 «Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг», зареєстрований у Мін’юсті 30 червня 2021 р. за № 863/36485.


ВСІ Оголошення