Для людей
з порушенням зору

    Протоколи    13 Травня 2015, 16:21
Версiя для друку


Положення про Громадську раду при Міністерстві інфраструктури України

13 Травня 2015, 16:21

ПОГОДЖЕНО 

Віце-прем’єр-міністр –   

Міністр інфраструктури України

______________ Б.В. Колесніков  

СХВАЛЕНО

рішенням Громадської ради при

Міністр інфраструктури України

Протокол № 2 від «22» червня 2011р.

«21» червня 2011р.

 
 
Положення
про Громадську раду при Міністерстві інфраструктури України
 
1.  Загальні положення
1.1. Громадська рада при Міністерстві інфраструктури України (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури), підприємств, установ, організацій, що підпорядковані та знаходяться в його системі управління, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.
1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінінфраструктури, рішеннями та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади в частині формування та реалізації державної політики у сферах визначених у п.1.1 цього Положення, а також цим Положенням та Регламентом Громадської ради.
1.3. Положення про Громадську раду погоджується з Мінінфраструктури та схвалюється на засіданні Громадської ради.
1.4. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон/факс).
1.5. Діяльність Громадської ради при Мінінфраструктури ґрунтується на принципах відкритості, гласності, добровільності та рівності.
1.6. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Мінінфраструктури.
 
2. Основні завдання Громадської ради.
2.1. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сферах визначених у п.1.1 цього Положення.
2.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства інфраструктури.
2.3. Сприяння врахуванню Мінінфраструктури громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, визначених у п.1.1 цього Положення.
 
3. Основні функції Громадської ради
Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. Проводить, відповідно до законодавства України, громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що готуються Мінінфраструктури.
3.2. Подає Мінінфраструктури обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сферах, визначених у п.1.1 цього положення, удосконалення роботи Мінінфраструктури.
3.3. Готує та подає Мінінфраструктури пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.
3.4. Готує та подає Мінінфраструктури пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.
3.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням Мінінфраструктури пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
3.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання в рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.
3.7. Подає Мінінфраструктури узагальнену інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.
3.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань.
3.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
 
4. Права Громадської ради
Громадська рада має право:
4.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи.
4.2. Залучати до роботи Громадської ради працівників Мінінфраструктури, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
4.3. Організовувати та проводити семінари, конференції, засідання круглого столу та інші заходи щодо актуальних питань галузі.
4.4.  Отримувати в установленому порядку від Мінінфраструктури будь-яку інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради та її робочих органів.
4.5. Отримувати від Мінінфраструктури проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
4.6. Вносити пропозиції до проектів нормативно-правових актів, що розробляються Мінінфраструктури.
4.7. Розробляти та надавати пропозиції з удосконалення законодавства та діяльності Мінінфраструктури.
4.8. В установленому порядку делегувати уповноваженого представника для участі у роботі консультативних, дорадчих та допоміжних органів, що утворюються при Мінінфраструктури.
4.9. Доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Мінінфраструктури, для проведення засідань Громадської ради, роботи секретаріату.
 
5. Формування Громадської ради
5.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).
5.2. Кількісний склад Громадської ради визначається рішенням учасників установчих зборів.
5.3. Членство в Громадській раді є індивідуальним. До складу Громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
5.4. Члени Громадської ради обираються під час установчих зборів шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
5.5. Строк повноважень Громадської ради 2 роки.
5.6. Після закінчення строку повноважень Громадської ради новий її склад формується відповідно до порядку, встановленого чинними нормативно-правовими актами.
5.7. За підсумками установчих зборів їх секретар оформлює протокол, який підписує разом з головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає керівнику Мінінфраструктури для затвердження складу новообраної Громадської ради.
5.8. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської ради Мінінфраструктури протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.
5.9. На підставі протоколу установчих зборів Мінінфраструктури у найкоротший термін затверджує склад Громадської ради. Після цього діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.
5.10. Мінінфраструктури визначає структурний підрозділ, відповідальний за взаємодію з Громадською радою.
5.11. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
 • систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин. Член Громадської ради, який не може з поважних причин особисто взяти участь у засіданні Ради, має можливість делегувати своє право брати участь у прийнятті рішень Громадської ради іншому члену. В такому випадку він не вважається відсутнім, за умови передання ним завчасно, до початку засідання, належним чином засвідченої довіреності за формою, що затверджується Громадською радою;
 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом Громадської ради відповідної заяви.
5.12. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості членів, що залишилися.
5.13. Громадську раду очолює голова (далі – Голова Громадської ради), який обирається з числа членів Громадської ради на її засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова Громадської ради має двох заступників, які обираються з числа членів Громадської ради за поданням Голови Громадської ради шляхом відкритого голосування.
5.14. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.
5.15. Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені рішенням Громадської ради у разі припинення його членства в Громадській раді, а також виникнення підстав, передбачених цим Положенням.
5.16.  Питання про дострокове переобрання Голови Громадської ради може бути винесено на розгляд Засідання Громадської ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі Голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради, які присутні на її засіданні.
5.17. Функції секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим із Мінінфраструктури, може виконувати працівник підрозділу Міністерства, на який покладено організаційне забезпечення роботи Громадської ради.
 
6. Повноваження Голови Громадської ради
Голова Громадської ради:
 • організовує діяльність Громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях колегії Мінінфраструктури.
7.      Повноваження членів Громадської ради
7.1. Члени Громадської ради при Мінінфраструктури мають право:
 • обирати та бути обраними до будь-якого робочого органу, що утворюється Громадською радою;
 • у межах компетенції брати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Громадської ради;
 • звертатися до керівництва Громадської ради із запитами, що пов'язані з її діяльністю, і не пізніше одного місяця з дати звернення отримувати відповідь.
7.2. Члени Громадської ради зобов`язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.
 
8. Організація роботи Громадської ради
8.1. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затвердженого нею Регламенту та планів роботи.
8.2. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою не менше ніж однієї третини загального складу її членів.
8.3. Засідання Громадської ради є правомочними, якщо на них присутні не менш, ніж половина її складу.
8.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито, в них можуть приймати участь (з правом дорадчого голосу):
 • уповноважені представники Мінінфраструктури;
 • фахівці підприємств та організації, запрошені в якості експертів з окремих питань, що розглядаються Громадською радою;
 • представники підприємств та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні Громадської ради
 • представники підприємств та організацій, засобів масової інформації тощо, які зареєструвалися у встановленому порядку в Секретаріаті Громадської ради для участі в конкретному засіданні.
8.5. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
8.6. Інформація про діяльність Громадської ради (матеріали про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, щорічні звіти про роботу) направляється для розміщення в рубриці «Громадська рада» офіційного веб-сайту Мінінфраструктури.
8.7. У разі створення Громадською радою постійних робочих органів, порядок їх роботи та компетенція визначаються Громадською радою.
8.8. Мінінфраструктури створює належні умови для роботи Громадської ради та проведення її засідань, надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради, забезпечує Громадську раду приміщенням, засобами зв`язку.


ВСІ Протоколи