Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі інженера-консультанта у реалізації будівельних проєктів

Проєкт

 

Вноситься

Кабінетом Міністрів України 

В. ГРОЙСМАН

«     »                                 2019 р.

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі інженера-консультанта у реалізації будівельних проєктів

_______________________________________________________ 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

1) доповнити статтею 8371 такого змісту:

«Стаття 8371. Залучення інженера-консультанта

1. Замовник має право з метою організаційного та консультаційного супроводження укладання та виконання договорів підряду, здійснення контролю та нагляду за комплексом робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури і прийняття від свого імені відповідних рішень укласти договір про надання такого виду послуг із інженером-консультантом. У цьому разі в договорі підряду визначаються права та обов’язки інженера-консультанта. Рішення, прийняті інженером-консультантом, в рамках визначених договором, вважаються такими, що прийняті від імені замовника і є обов’язковими для  підрядника, а у випадках, передбачених договором, і для замовника.

2. Договір між замовником і інженером-консультантом укладається у письмовій формі відповідно до цього Кодексу.

3. У разі залучення інженера-консультанта, договором підряду може бути передбачений досудовий порядок урегулювання спорів, у тому числі щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності інженера-консультанта.

4. Законом можуть бути передбачені особливості залучення інженера-консультанта, укладення та виконання договорів між замовником та інженером-консультантом.»;

2) доповнити статтю 886 частиною другою такого змісту:

«2. У разі залучення інженера-консультанта та покладання на нього частини обов’язків замовника за договором будівельного підряду, інженер-консультант несе відповідальність перед підрядником за невиконання або неналежне виконання таких обов'язків на умовах, визначених договором між замовником та інженером-консультантом, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини»;

3) доповнити статтю 887 частиною третьою такого змісту:

«3. Замовник має право з метою організаційного та консультаційного супроводження проектування залучити на умовах, визначених договором, інженера-консультанта. Залучення інженера-консультанта здійснюється з урахуванням особливостей визначених у статті 8371 цього Кодексу та законом.».

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) доповнити статтею 3171 такого змісту:

«Стаття 3171. Залучення інженера-консультанта

1. Замовник має право з метою організаційного та консультаційного супроводження проектування і будівництва, здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень залучити на умовах, визначених договором, інженера-консультанта.

2. Залучення інженера-консультанта та укладання договору між ним та замовником здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених законом.»;

2) частину п’яту статті 318 після слів «підстави та умови зміни і розірвання договору» доповнити словами «, права та обов’язки інженера-консультанта (у разі його залучення)»;

3) доповнити частину першу статті 322 абзацом другим такого змісту:

«У разі залучення замовником інженера-консультанта та покладання на нього частини обов’язків замовника за договором підряду на капітальне будівництво,  інженер-консультант несе відповідальність перед підрядником за невиконання або неналежне виконання таких обов'язків на умовах, визначених договором між замовником та інженером-консультантом, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.»;

4) доповнити статтю 323 частиною третьою такого змісту:

«3. Сторони для визначення умов договорів підряду на капітальне будівництво мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій в частині, що не суперечить цьому Кодексу чи законам України.».

3. Доповнити статтю 76 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536; 2017 р., № 29, ст. 315) частиною п’ятою такого змісту:

«5. До проектування, будівництва, реконструкції аеропортів та аеродромів, а також для надання інжинірингових послуг може залучатися інженер-консультант. У випадках, визначених законодавством залучення інженера-консультанта є обов’язковим.».

4. Доповнити статтю 10 Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 37, ст. 300; 2012 р., № 49, ст. 554) після частини сьомої новою частиною такого змісту:

«АТ «Укрзалізниця» може залучати інженера-консультанта до здійснення проектування та будівництва об’єктів залізничного транспорту та надання інжинірингових послуг. У випадках, визначених законодавством залучення інженера-консультанта є обов’язковим.».

У зв’язку з цим, частини восьму - дванадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - тринадцятою.

5. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; 2008 р., № 48, ст. 358; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2015 р. № 23, ст. 158):

1) у частині першій статті 1:

доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«інженер-консультант – виконавець (суб’єкт господарювання), що пройшов відповідну атестацію та здійснює інжинірингову діяльність у сфері будівництва щодо організаційного та консультаційного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури, і який несе відповідальність за результати своєї роботи;

реєстр атестованих осіб – відкрита інформаційна система центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури, для збирання та накопичення інформації про відповідальних виконавців, які отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 цього Закону, та/або підтвердили кваліфікацію за напрямком професійної атестації в органах з сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності;»;

абзац четвертий після слів «замовники проектів та будівництва об'єктів архітектури,» доповнити словами «інженери-консультанти,»;

абзац дванадцятий після слів «до яких належать» доповнити словами «організаційне та консультаційне супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури,»;

2) доповнити статтею 41 такого змісту:

«Стаття 41. Організаційне та консультаційне супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

З метою організаційного та консультаційного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури і прийняття від свого імені відповідних рішень замовник має право залучити на умовах, визначених договором, інженера-консультанта.

У такому разі в договорі підряду визначаються права та обов’язки інженера-консультанта. Рішення, прийняті інженером-консультантом в рамках визначених договором, вважаються такими, що прийняті від імені замовника і є обов’язковими для  підрядника, а у випадках, передбачених договором, і для замовника.

Вимоги щодо обов’язкового залучення інженера-консультанта та примірна форма договору встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури. 

Договір між замовником і інженером-консультантом укладається відповідно до положень Цивільного кодексу України.

Інженер-консультант, у разі його залучення до будівництва, інформує замовника щодо закінченого будівництвом об'єкта та можливості складання акта готовності об’єкта до експлуатації.

Замовник при здійсненні відбору інженера-консультанта визначає умови щодо наявності необхідної кількості працівників, які відповідають установленим кваліфікаційним вимогам, обладнання та матеріально-технічної бази, досвіду надання аналогічних послуг, інші умови з урахуванням особливостей об’єкта будівництва.».

3) доповнити частину першу статті 23 абзацом шостим такого змісту:

«залучати на умовах, визначених договором, інженера-консультанта до створення об’єкта архітектури.»;

4) доповнити статтю 27 частиною третьою такого змісту:

«У випадках, визначених законодавством, замовники зобов’язані залучати до створення об’єкта архітектури інженера-консультанта.».

6. У статті 6 Закону України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2017 р., № 1, ст. 6):

1) друге речення частини п’ятої викласти у такій редакції:

«З метою активізації інвестиційної діяльності, підвищення якості та ефективності дорожнього будівництва під час будівництва та реконструкції  автомобільних доріг можуть застосовуватися відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій в частині, що не суперечить законам України.».

2) частину шосту викласти у такій редакції:

«До проектування, будівництва, поточного ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг та надання інжинірингових послуг може залучатися інженер-консультант. У випадках, визначених законодавством, залучення інженера-консультанта є обов’язковим.».

7. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2017 р., № 9, ст. 68; № 25, ст. 289):

1) у частині другій статті 39:

абзац четвертий після слів «(якщо об’єкт застрахований)» доповнити словами «та інженером консультантом (у разі його залучення).»;

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі наявності укладених до початку будівництва договорів страхування будівельних робіт на період будівництва, гарантійного строку якості робіт (експлуатації об'єкта будівництва), цивільної відповідальності замовника та інженера-консультанта перед третіми особами за шкоду завдану майну або життю і здоров’ю людей, а також професійної відповідальності відповідальних виконавців  окремих  видів  робіт  (послуг),  пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, сертифікат може бути видано  без  подання  акта  готовності  об’єкта  до  експлуатації  за  умови  надання

страховою компанією та інженером-консультантом гарантії якості за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.»;

2) у статті 41:

абзац четвертий частини першої доповнити другим речення такого змісту:

«До плану роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю не включаються об’єкти у разі наявності договорів страхування будівельних робіт на період будівництва, гарантійного строку якості робіт (експлуатації об'єкта будівництва), цивільної відповідальності замовника та інженера-консультанта перед третіми особами за шкоду завдану майну або життю і здоров’ю людей, а також професійної відповідальності відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.»;

частину третю доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:

«У разі залучення замовником інженера-консультанта, приписи органів державного архітектурно-будівельного контролю, а також складання протоколів про вчинення правопорушень та накладення штрафів в частині визначених договором, застосовуються до інженера-консультанта, якщо інформація про нього зазначена замовником у документах, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт.».

8. Частину п’яту статті 8 Закону України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65) доповнити абзацом другим такого змісту:

«До здійснення проектування, капітального ремонту, технічного переоснащення, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, морських терміналів, стратегічних об’єктів портової інфраструктури, та для надання інжинірингових послуг можуть залучатися інженери-консультанти. У випадках, визначених законодавством, залучення інженера-консультанта є обов’язковим.»

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання  чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова

Верховної Ради України

 

Пояснювальна записка

Додаток до Пояснювальної записки 

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
4
Запропоновано редакцій / пропозицій:
4
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 13 Серпня 2019р. по 13 Вересня 2019р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів