Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проєкт Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проєкт Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

ПРОЄКТ

  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 4:

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«визначення порядку здійснення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;»;

після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«затвердження порядку віднесення транспортних засобів до предметів колекціонування і антикваріату та умов допуску до участі таких транспортних засобів у дорожньому русі.»;

2) у абзаці п’ятому частини другої статті12:

слова «випускати на лінію» замінити словами «допускати до руху»;

після слів «дорожнього руху» доповнити словами  «та технічним приписам»;

3) у статті 16:

у частині другій після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«виконувати розпорядження посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та його вимогу, пред’являти для перевірки документи,  передбачені статтями 39 та 48 Закону України «Про автомобільний транспорт».».

У зв’язку з цим абзаци четвертий – тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – чотирнадцятим;

частину третю доповнити пунктом такого змісту:

«в) на вимогу посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті для проведення придорожньої перевірки.»;

4) у статті 29:

частину першу після слова «нормативів» доповнити словами та знаком «технічних приписів,»;

після частини першої доповнити новою частиною в такій редакції:

«Сертифікат відповідності видається:

виробником або його уповноваженим представником – резидентом на кожний транспортний засіб, тип якого відповідає  вимогам технічних приписів, що підтверджується сертифікатом типу транспортного засобу;

органами із сертифікації призначеними (уповноваженими) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, акредитованими відповідно до законодавства, на кожний новий транспортний засіб, який відповідає вимогам технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу транспортного засобу, а також на той, що був у користуванні.».

У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

5) статтю 30 викласти в такій редакції:

«Стаття 30. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами їх системами та складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Конструкція транспортних засобів повинна відповідати вимогам сучасних правил, нормативів та технічним приписам, встановленим рівням викидів забруднюючих речовин в атмосферу, та має бути відображена в нормативно-технічній документації на транспортні засоби.

Перед початком серійного виробництва транспортних засобів, їх систем та складових частин, виробник таких транспортних засобів та/або їх складових частин забезпечує затвердження конструкції транспортних засобів та/або їх складових частин відповідно до порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, а також відповідність цієї продукції правилам, нормам, нормативам і технічним приписам протягом усього періоду виробництва.

Виробник розробляє і надає споживачу експлуатаційну документацію, інформаційне забезпечення, якими, зокрема встановлює вимоги для безпеченої експлуатації транспортних засобів відповідно до законодавства.

На транспортний засіб наноситься ідентифікаційний номер (VIN), а на його складові частини – марковання, достатнє для їх однозначної ідентифікації відповідно до правил, норм, нормативів і технічних приписів.

Забороняється введення в обіг транспортних засобів, виготовлених (складених) із використанням складових частин, що перебували в експлуатації.

Підприємства, установи, організації та інші суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які мають право здійснювати оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зобов'язані вести облік реалізованих транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, визначається Кабінетом Міністрів України.

Облік підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється Міністерством внутрішніх справ України. Міністерство внутрішніх справ України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання.

Облік підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснюється Міністерством внутрішніх справ України. Міністерство внутрішніх справ України створює та веде реєстр таких підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання.»;

6) у частині першій статті 31 після слова «вимогам» доповнити словами «та технічним приписам»;

7)  у частині четвертій статті 32 слова «механічного» виключити;

8) частину першу статті 33 після слова «нормативам» доповнити словами «та технічним приписам»;

9) у статті 34:

у частині восьмій:

абзац перший викласти у такій редакції:

«Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів здійснюють:»;

в абзаці дев’ятому слова «у сфері транспорту» замінити словами «з питань безпеки на наземному транспорті»;

10) статтю 35 викласти в такій редакції:

«Стаття 35. Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, підлягають обов’язковому технічному контролю відповідно до цієї статті.

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України, який зокрема повинен містити:

вимоги до суб’єктів господарювання, яким належать пункти перевірки, критерії бездоганної ділової репутації, порядок надання висновку про відповідність суб’єкта господарювання вимогам законодавства, що встановлюються до суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

вимоги до пунктів обов’язкового технічного контролю та їх матеріально-технічної бази;

вимоги щодо забезпечення пунктів обов’язкового технічного контролю персоналом;

вимоги до оформлення результатів обов’язкового технічного контролю, порядок внесення результатів обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та відповідного марковання транспортних засобів;

обсяги обов’язкового технічного контролю транспортного засобу;

категорії та ознаки невідповідностей контрольованих систем та складових частин категорії невідповідності транспортного засобу, оцінка невідповідностей за рівнем небезпечності контрольованих складових частин, систем;

розрахунковий оперативний час проведення обов’язкового технічного контролю залежно від категорії транспортних засобів;

порядок фіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю за допомогою фото- та відеотехніки.

Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить для:

транспортних засобів, які спроектовані і побудовані для перевезення осіб та їх багажу, що містять не більше восьми місць для сидіння, крім сидіння водія, – через чотири роки від дати першої реєстрації,  надалі кожні два роки, не пізніше місяця дати реєстрації транспортного засобу у такому порядку: у рік, який закінчується на непарну цифру, – транспортні засоби, остання цифра року першої реєстрації яких непарна; у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, – транспортні засоби, остання цифра року першої реєстрації яких парна або нуль;

транспортних засобів, призначених для перевезення пасажирів із кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять, з місцем водія включно, що використовуються як таксі, – через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, надалі щорічно;

транспортних засобів, які спроектовані і побудовані для перевезення пасажирів та їх багажу, що мають більше восьми сидячих місць, крім сидіння водія, – через один рік від дати першої реєстрації, надалі щорічно впродовж дев’яти років, кожні шість місяців після десяти років від дати першої реєстрації;

транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів із максимальною допустимою масою до 3,5 тонн включно, – через чотири роки від дати першої реєстрації,  надалі кожні два роки;

транспортних засобів, які спроектовані і побудовані переважно для перевезення вантажів, максимальна маса яких перевищує 3,5 тонни, – через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, надалі щорічно;

транспортних засобів, які спроектований і побудовані для перевезення пасажирів або вантажів, а також для проживання людини, з максимальною масою понад 3,5 тонни, – через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, надалі щорічно;

колісних тракторів, які використовують на дорогах загального користування для перевезення вантажів з максимальною проектною швидкістю, що перевищує 40 кілометрів на годину, – через чотири роки від дати першої реєстрації, надалі кожні два роки;

транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів, – через один рік від дати першої реєстрації транспортного засобу, надалі кожні шість місяців;

двоколісних або триколісних транспортних засобів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння 125 кубічних сантиметрів і більше або електродвигуна потужністю 4 кВт і більше, – через два роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, надалі кожні два роки;

мототранспортних засобів із чотирма колесами, споряджена маса яких перевищує 425 кілограмів, у разі використання електродвигуна потужністю 4 кВт і більше, – через два роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, надалі кожні два роки.

У разі відсутності інформації про дату першої реєстрації періодичність проходження обов’язкового технічного контролю встановлюється за датою випуску транспортного засобу.

Обов’язковий технічний контроль, незалежно від дати його останнього проведення, здійснюється впродовж десяти днів у разі:

перереєстрації транспортного засобу в разі зміни власника;

зміни або модифікації систем чи їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху або навколишнього природного середовища;

дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої було пошкоджено елементи, що впливають на безпечність руху транспортного засобу (системи підвіски, системи керування, системи подушок безпеки, системи гальмування, деформації кузова), які відносяться законодавством до технічних несправностей і невідповідностей вимогам, з якими заборонено експлуатацію транспортних засобів;

невідповідностей, що загрожують безпеці руху, які були виявлені під час придорожньої перевірки, і стали причиною  заборони або обмеження руху такого транспортного засобу.

Обов’язковому технічному контролю не підлягають:

транспортні засоби з конструкційною швидкістю не більше 25 кілометрів на годину;

транспортні засоби, які належать до предметів колекціонування та антикваріату і не використовуються на вулично-дорожній мережі;

транспортні засоби, які використовуються на спортивних змаганнях та не використовуються на вулично-дорожній мережі;

транспортні засоби з об’ємом двигуна, що не перевищує 50 кубічних сантиметрів;

транспорті засоби, що за результатами обов’язкового технічного контролю, який проведено відповідно до міжнародних договорів України, придатні до експлуатації;

технічні засоби, призначені для агропромислового комплексу, визначені Законом України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України»;

транспортні засоби, які використовуються лише на території зони відчуження відповідно до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих Міністерством внутрішніх справ України, здійснюють суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю, які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища (далі – Виконавці).

Внесення Виконавців до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюється на підставі висновку про відповідність суб’єкта господарювання вимогам законодавства. Такий висновок надається на договірних засадах юридичною особою, яка призначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та підпорядковується йому,  акредитована як орган з інспектування з обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів (тип А) і нотифікована в ООН відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів у 1958 році з поправками 1995 року (далі – Орган інспектування). Порядок призначення Органу інспектування, вартість робіт із підготовки та надання висновку про відповідність суб’єкта господарювання вимогам законодавства встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пунктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі – пункт контролю) є сукупність споруд і засобів технічного діагностування, необхідних для такого контролю, які знаходяться за однією адресою.

Уповноваження пунктів контролю на проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюється в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пункт контролю повинен мати в штаті експерта з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

За результатами проведеного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу Виконавцем формується електронне свідоцтво з можливістю його друку та видачі на вимогу власника (користувача) у паперовій формі.

Технічний опис електронного свідоцтва про проходження обов’язкового технічного контролю затверджує Кабінет Міністрів України.

За результатами проведеного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, що здійснювався відповідно до міжнародних угод України, власнику (користувачу) транспортного засобу видається документ придатності транспортних засобів до експлуатації.

Інформація про результати проведеного обов’язкового технічного контролю транспортного засобу (у тому числі проведених відповідно до міжнародних угод України) заноситься Виконавцем до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Доступ Виконавця до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів обмежується розпорядником такої бази, за інформацією, що надійшла від органу державного нагляду (контролю) у сфері обов’язкового технічного контролю транспортних засобів або Органу інспектування.

Процес проведення обов’язкового технічного контролю фіксується за допомогою фото- та відеотехніки.

Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, які належать військовим формуванням, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту, покладається на ці формування та органи.

В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у сфері обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, участь у діяльності яких беруть Виконавці.

Саморегулівні організації у сфері обов’язкового технічного контролю транспортних засобів є неприбутковими добровільними об'єднаннями Виконавців, які визначають правила і стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами таких організацій, передбачають механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації виконання робіт (послуг) неналежної якості та можуть проводити підготовку та перепідготовку експертів з  проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Саморегулівні організації у сфері обов’язкового технічного контролю транспортних засобів можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну атестацію Виконавців та залучатися до встановлення відповідності суб’єктів господарювання – членів саморегулівних організацій, вимогам законодавства, що ставляться до Виконавців.

Порядок створення та визначення повноважень саморегулівних організацій у сфері обов’язкового технічного контролю транспортних засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;

11) розділ V доповнити статтею 351 такого змісту:

«Стаття 351. Експерт з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Експертом з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів є особа, яка пройшла відповідну підготовку та за її результатами отримала посвідчення експерта з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Експерт з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів зобов’язаний систематично підвищувати рівень спеціальних знань шляхом проходження відповідної перепідготовки.

Експерт з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів перевіряє транспортні засоби відповідно до порядку проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів без втручання у його конструкцію, за винятком випадків, у яких експерт з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів має або може мати конфлікт між своїми приватними та професійними інтересами, включаючи, але не обмежуючись, наступні випадки проведення обов’язкового технічного контролю:

транспортних засобів Виконавця, з яким він перебуває у договірних відносинах, а також власника, співвласника, посадової особи, працівника пункту контролю;

транспортних засобів, що перебувають у власності або користуванні членів родини такого експерта;

транспортних засобів осіб, які можуть вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час проведення обов’язкового технічного контролю.

Експерт з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів не має права працювати одночасно за трудовим договором (угодою, контрактом) в двох і більше пунктах контролю.

Експерт з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, що затверджує результати проведеного ним обов’язкового технічного контролю транспортного засобу несе персональну відповідальність за достовірність таких результатів та дотримання процедури його проведення.»;

12) у статті 37:

у частині першій після слів «встановленим вимогам» доповнити словами «та технічним приписам»;

в абзаці четвертому частини другої після слова «норм» доповнити  словами «та технічних приписів»;

13) у статті 521:

в абзаці дев’ятому частини першої слова «та державного контролю за додержанням такими суб’єктами вимог законодавства у цій сфері» виключити;

після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

«Власником і розпорядником реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю є держава в особі Міністерства внутрішніх справ України. Внесення інформації до цього реєстру здійснюється на підставі даних, що надаються Органом інспектування.

Автоматизований (цифровий) доступ до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю надається розпорядником на безоплатній основі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, Органу інспектування, об’єднанням Виконавців, що створені відповідно до цього Закону.»;

14) розділ X доповнити статтею 524 такого змісту:

«Стаття 524. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту належить:

призначення центрів з підготовки та атестації експертів з проведення обов’язкового технічного контролю та посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, які здійснюють придорожні перевірки;

затвердження вимоги до експертів з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

затвердження порядку підготовки та атестації експертів з проведення обов’язкового технічного контролю та посадових осіб органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, які здійснюють придорожні перевірки.»;

15) у статті 53 слова «нормативів» замінити словами «та технічних приписів»;

2. У Законі України «Про автомобільний транспорт» ( Відомості Верховної Ради України 2006, № 32, ст.273 із наступними змінами ):

1) у статті 1:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«автомобільний транспортний засіб – колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який за своєю конструкцією та/або обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння понад дев’ять (з місцем водія включно) або для перевезення вантажів, як за винагороду, так і за власний кошт, а також колісний транспортний засіб, який за своєю конструкцією та/або обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев’ять (з місцем водія включно), який використовується, як таксі (далі –транспортний засіб);»;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

«автомобільний самозайнятий перевізник – це фізична особа – суб’єкт господарювання, яка здійснює за винагороду перевезення пасажирів або вантажу без застосування праці найманих водіїв;»;

в абзаці шістдесят першому слова «суб’єкта господарювання» замінити словами «автомобільного перевізника»;

абзац шістдесят четвертий виключити;

доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«документ придатності транспортних засобів до експлуатації - документ, про результати проведеної перевірки транспортного засобу на придатність до експлуатації, що здійснювалась відповідно до міжнародних угод України;»;

«нічний час – період часу з 22:00 однієї доби до 06:00 наступної доби;»;

«кваліфікаційна картка водія – документ, що засвідчує кваліфікацію водія, який залучається до надання послуг перевезення пасажирів та/або вантажів транспортним засобом;»;

«член екіпажу транспортного засобу – водій або будь-яка фізична особа, яка знаходиться в межах транспортного засобу під час його руху (рейсу, перевезень, тощо) та безпосередньо власною працею виконує будь-яку трудову функцію пов'язану з експлуатацією цього транспортного засобу чи обслуговуванням на ньому:

а) помічник водія – особа, яка супроводжує водія для надання йому допомоги під час виконання функцій, пов'язаних з експлуатацією транспортного засобу чи його обслуговування, та не є водієм у значенні цієї статті;

б) кондуктор – особа, яка супроводжує водія транспортного засобу, та бере участь у перевезенні пасажирів, зокрема, відповідає за видачу або перевірку квитків чи інших документів, що дають право пасажирам на проїзд у цьому транспортному засобі.»;

2) у статті 6:

частину третю викласти в такій редакції:

«До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту належить:

нормативно-правове регулювання у сфері автомобільного транспорту;

визначення пріоритетних напрямів розвитку автомобільного транспорту;

ведення реєстру водіїв транспортних засобів, які підтвердили свою професійну компетентність;

призначення центрів, що здійснюють  початкову або періодичну підготовку та підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів;

затвердження порядку призначення центрів, що здійснюють початкову або періодичну підготовку та підтвердження професійної компетентність водіїв транспортних засобів, а також вимоги до них;

затвердження порядку здійснення початкової або періодичної підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів;

затвердження переліку категорій транспортних засобів, водії яких повинні підтвердити свою професійну компетентність;

затвердження переліку статистичних даних, які центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті збирає під час планових, позапланових та рейдових перевірок;

затвердження вимог до пристроїв обмеження швидкості руху;

затвердження інструкції з використання тахографів, обмежувачів швидкості на транспортних засобах;

затвердження критеріїв до суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування тахографів, обмежувачів швидкості;

затвердження порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху;

затвердження порядку визначення типу тахографів;

затвердження порядку затвердження та визначення типу обмежувачів швидкості;

затвердження порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування тахографів, обмежувачів швидкості;

затвердження порядку здійснення придорожньої перевірки;

затвердження положення щодо режимів праці та відпочинку членів екіпажу транспортного засобу.»;

у частині сьомій:

в абзаці чотирнадцятому після слів «контрольних пристроїв (тахографів)» доповнити словами «, обмежувачів швидкості»;

після абзацу шістнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«державний нагляд і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, щодо дотримання ними вимог законодавства у цій сфері, шляхом проведення планових, позапланових перевірок відповідно до Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

публічне звітування за попередній рік щодо результатів заходів державного нагляду (контролю) у сфері наземного транспорту, а також зібраних статистичних даних під час планових, позапланових та рейдових перевірок;».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим – двадцять першим;

у частині чотирнадцятій після слова «позапланових» доповнити словом
«, придорожніх»;

3) статтю 17 викласти в такій редакції:

«Стаття 17. Вимоги до персоналу автомобільного транспорту

Персонал автомобільного транспорту повинен відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема:

мати необхідний рівень професійної кваліфікації та компетентності;

забезпечувати якісне та безпечне надання послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів чи вантажів;

ввічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту.

Водії, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів транспортними засобами відповідної категорії, зобов’язані пройти початкову або періодичну підготовку та підтвердити свою професійну компетентність.

Підтвердженням того, що водій підтвердив свою професійну компетентність є кваліфікаційна картка водія видана призначеним центром з підтвердження професійної компетенції водіїв транспортних засобів.»;

4) статтю 18 викласти в такій редакції:

«Стаття 18. Особливості організації праці та контролю за роботою членів екіпажу транспортного засобу

З метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою членів екіпажу транспортних засобів автомобільні перевізники зобов’язані:

організовувати роботу членів екіпажів транспортних засобів, режими їх праці та відпочинку;

здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху;

забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці;

здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду;

забезпечувати персонал автомобільного транспорту санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням;

забезпечувати своєчасне проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Контроль за роботою членів екіпажу транспортних засобів має забезпечувати належне виконання покладених на них обов’язків і включає організацію перевірок режимів їх праці та відпочинку, а також виконання водіями транспортних засобів вимог цього Закону та законодавства про працю.

Особливості регулювання праці членів екіпажу транспортного засобу, які працюють в умовах підвищеного ризику для здоров'я, визначаються вимогами Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) та національним законодавством.

Члени екіпажу транспортного засобу, які перебувають у трудових відносинах або відносинах на підставі цивільно-правового, господарського договору з кількома автомобільними перевізниками одночасно, мають надавати таким автомобільним перевізникам інформацію про час керування транспортним засобом та час відпочинку.

Державний контроль за дотриманням членами екіпажу транспортних засобів вимог законодавства щодо режиму праці та відпочинку здійснюється під час планових, позапланових перевірок автомобільних перевізників, а також  рейдових перевірок транспортних засобів відповідно до законодавства.»;

5) статтю 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 19. Класифікація транспортних засобів за конструкцією і призначенням

Транспортні засоби за призначенням поділяють на транспортні засоби загального, спеціалізованого та спеціального призначення, які виконують спеціальні робочі функції.

Класифікація, визначення категорій та позначення транспортних засобів за конструкцією здійснюється з урахуванням норм Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві, з поправками 1995 року, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;

6) у статті 20:

у назві слова «і частин до них» замінити словами «їх частин та обладнання»;

частину десяту викласти в такій редакції:

«Транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять (з місцем водія включно) або перевезення вантажів автомобілем максимальною допустимою масою понад 3,5 тонни, повинні бути обладнані контрольними пристроями, призначеними для відображення, запису, друку, зберігання та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів, режими праці та відпочинку водіїв (тахографами) за винятком транспортних засобів:

1) які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршруті, протяжність якого не перевищує 50 кілометрів;

2) з максимальною дозволеною швидкістю, що не перевищує 40 кілометрів на годину;

3) які використовуються для некомерційних перевезень гуманітарної допомоги у період воєнного (надзвичайного) стану чи під час проведення рятувальних операцій;

4) спеціалізованого призначення, такі як спеціалізовані санітарні автомобілі екстреної медичної допомоги, що використовуються в медичних цілях;

5) які використовуються для здійснення аварійних чи відновлювальних робіт у зоні радіусом 100 кілометрів від своєї бази;

6) які проходять дорожні випробування з метою технічного удосконалення, ремонту або обслуговування, та новими або відбудованими транспортними засобами, які ще не було введено в обіг;

7) максимальною допустимою масою, що не перевищує 7,5 тонни, які використовуються для некомерційного перевезення вантажів (у тому числі автопотяги);

8) які згідно із законодавством мають статус об’єктів культурної спадщини та не використовуються для перевезень пасажирів та/або вантажів у комерційних цілях.»;

після частини десятої доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:

«Транспортні засоби, призначені та/або обладнані для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять (з місцем водія включно) або перевезення вантажів автомобілем максимальною допустимою масою понад 3,5 тонни повинні бути обладнані обмежувачами швидкості за винятком транспортних засобів:

1) призначених для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння понад дев’ять з місцем водія включно, у тому числі з максимальною допустимою масою понад 5 тонн та з максимальною конструктивною швидкістю менше ніж 100 кілометрів на годину (крім автобусів, призначених для перевезення школярів);

2) призначених для перевезення вантажів з максимальною допустимою масою понад 3,5 тонни та з максимальною конструктивною швидкістю менше ніж 90 кілометрів на годину;

3) які використовуються як громадський або комунальний транспорт виключно в умовах та на території населеного пункту;

4) які використовуються на дорогах для наукових досліджень.»;

7) у статті 23:

частину першу доповнити абзацом четвертим в такій редакції:

«придорожню перевірку.»;

після частини п’ятої доповнити новими частинами шостою – двадцять другою в такій редакції:

«Придорожня перевірка є перевіркою транспортних засобів на придатність до експлуатації, яка здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті мають право зупиняти транспортний засіб, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для проведення придорожньої перевірки.

Посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, яка здійснює придорожні перевірки є особа, яка пройшла відповідну підготовку та за результатами атестації отримала відповідний атестат.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, веде відкритий реєстр атестованих посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, які здійснюють придорожні перевірки шляхом розміщення такої інформації на офіційному вебсайті.  

Придорожня перевірка спрямована на виявлення невідповідностей у транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування.

Придорожня перевірка включає в себе початкову і поглиблену перевірку транспортного засобу та перевірку розміщення і закріплення вантажу на транспортному засобі.

За результатами придорожньої перевірки посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, оформлює протокол придорожньої перевірки. Протокол придорожньої перевірки реєструється у загальнодержавній базі даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та надається водієві.

Загальна кількість придорожніх перевірок протягом календарного року повинна становити не менше п’яти відсотків від загальної кількості зареєстрованих в Україні транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів і вантажів.

Під час початкової перевірки транспортного засобу посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті: 

1) перевіряє у водія наявність останнього оформленого протоколу придорожньої перевірки, документа придатності транспортних засобів до експлуатації, протоколу про проходження обов’язкового технічного контролю;

2) перевіряє в загальнодержавній базі даних результати про проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів; 

3) проводить візуальну оцінку стану транспортного засобу;

4) здійснює технічні дослідження, використовуючи засоби технічного діагностування (у тому числі засобів вимірювальної техніки);

5) перевіряє чи були усунені невідповідності виявлені під час попередніх придорожніх перевірок.

За результатами початкової перевірки транспортного засобу посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, визначає на підставі невідповідностей транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування України, чи необхідно проводити поглиблену перевірку транспортного засобу або приймає рішення щодо усунення невідповідностей такого транспортного засобу.

Поглиблена перевірка транспортного засобу проводитися за рішенням посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, яка безпосередньо здійснювала початкову перевірку транспортного засобу.

Поглиблена перевірка транспортного засобу здійснюється у пункті обов’язкової перевірки транспортних засобів, який знаходиться найближче до місця проведення початкової перевірки транспортного засобу, позачергово за рахунок власника або водія такого транспортного засобу. Порядок визначення вартості поглибленої перевірки  встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Якщо під час придорожньої перевірки встановлено, що транспортний засіб має невідповідності, що загрожують безпеці руху, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті забороняє або обмежує рух такого транспортного засобу, відповідно до порядку встановленого Кабінетом Міністрів України, до повного усунення виявлених невідповідностей.

У разі коли підтверджено придатність транспортного засобу до експлуатації під час проведення поглибленої перевірки транспортного засобу, такий транспортний засіб не підлягає такій перевірці протягом трьох місяців від дати останньої, а витрати за проведення такої поглибленої перевірки відшкодовується за рахунок коштів бюджету, передбаченого для фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, незалежно від вини посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті. 

Посадова особа органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, несе відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування у зв’язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової особи.

Під час придорожньої перевірки посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті здійснюється перевірка розміщення і закріплення вантажу на транспортному засобі на відповідність правилам розміщення і закріплення вантажу для того, щоб переконатися, що вантаж розміщений і закріплений таким чином, що не створює загроз безпеці дорожнього руху, життю і здоров'ю людей, цілісності майна та довкіллю.

У разі встановлення посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, під час придорожньої перевірки що вантаж розміщений та/або закріплений на транспортному засобі з порушенням правил розміщення і закріплення вантажу, подальший рух такого транспортного засобу обмежується до повного усунення таких порушень відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.»; 

8) у статті 53:

у частині третій:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«документ придатності транспортних засобів до експлуатації;»;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«кваліфікаційну картку водія.»;

частину четверту доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«документ придатності транспортних засобів до експлуатації;

кваліфікаційну картку водія.»;

абзац п'ятий частини п'ятої викласти у такій редакції:

«документ придатності транспортних засобів до експлуатації;»;

частину сьому після слова «тахографи» доповнити словами «та, у випадках передбачених законодавством, обмежувачі швидкості.».

9) у статті 60:

у частині першій:

в абзаці восьмому слова «двадцяти» замінити словом «ста»;

в абзаці дев’ятому слова «тридцяти» замінити словом «ста»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«управління транспортними засобами при здійсненні автомобільних перевезень без щоденної реєстрації режимів праці та відпочинку або без кваліфікаційної картки водія – штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;»;

доповнити абзацами сімнадцятим – двадцять четвертим такого змісту:

«експлуатація транспортного засобу без тахографа в разі, якщо його установка на транспортному засобі передбачена законодавством – штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

експлуатація транспортного засобу з порушенням встановлених законодавством вимог до використання тахографа, за винятком випадку поломки тахографа при виконанні рейсу та оборотного рейсу – штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

експлуатація транспортного засобу без обмежувача швидкості в разі, якщо його установка на транспортному засобі передбачена законодавством – штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

експлуатація транспортного засобу  з порушенням встановлених законодавством вимог до використання обмежувача швидкості, за винятком випадку поломки обмежувача швидкості при виконанні рейсу та оборотного рейсу – штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

експлуатація транспортного засобу із застосуванням пристрою не передбаченого конструкцією тахографа, що здатний змінювати його записи – штраф у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

експлуатація транспортного засобу із застосуванням тахографа та/або обмежувачем швидкості, що не пройшли перевірку передбачену законодавством  –  штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

експлуатація транспортного засобу з порушенням вимог до розміщення і закріплення вантажів на транспортному засобі - штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та тимчасову заборону руху такого транспортного засобу до повного усунення виявлених порушень;

управління транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов – штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

4. Абзац четвертий частини другої статті 10 Закону України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст.548) виключити.

5. Статтю 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:

«Державний нагляд (контроль) на автомобільному транспорті в частині проведення рейдових та придорожніх перевірок здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про автомобільний транспорт» та «Про дорожній рух».».

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім підпункту 10 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом, а також підпункту 7 пункту 2 розділу І цього Закону щодо придорожнього контролю, який набирає чинності через один рік та шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Установити, що протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані відповідно до законодавства, незалежно від дати проведення останнього обов’язкового технічного контролю підлягають обов’язковому технічному контролю впродовж десяти днів у разі:

перереєстрації транспортного засобу у зв’язку із зміною власника;

зміни або модифікації систем чи їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху або навколишнього природного середовища.

3. Установити, що впродовж двох років з дня набрання чинності цього Закону:

експертом з проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів вважаються інженер-лаборант та начальник дільниці Виконавця, визначені наказом керівника Виконавця.

4. Транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, повинні бути обладнані пристроями для обмеження швидкості через рік з дня, наступного за днем набрання чинності цього Закону.

5. Транспортні засоби, що здійснюють внутрішні перевезення пасажирів та вантажів, повинні бути обладнані пристроями для обмеження швидкості через два роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

6. Водії транспортних засобів, які з дня набрання чинності цього Закону, повинні підтвердити свою професійну компетентність та мають посвідчення водія відповідної категорії, вважаються такими, що підтвердили свою професійну компетентність водія транспортного засобу відповідної категорії та повинні пройти періодичну підготовку і підтвердити професійну компетентність у продовж наступних п’яти років.

7. Через один рік з дня  набрання чинності цього Закону транспортні засоби, що здійснюють внутрішні перевезення пасажирів та вантажів, повинні бути обладнані тахографами:

аналоговими або цифровими – транспортні засоби, зареєстровані до 16 червня 2010 року включно;

цифровими – транспортні засоби, зареєстровані з 17 червня 2010 року.

8. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

 

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

Додаток до АРВ

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
32
Запропоновано редакцій / пропозицій:
32
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 7 Грудня 2020р. по 31 Грудня 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів