Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проєкт Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проєкт Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року, з поправками

                                                                           ПРОЄКТ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції

про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними

2004 року, з поправками

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2013 р., № 46, ст. 640):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«водяний баласт – вода зі зваженою у ній речовиною,
прийнята на борт судна для контролю диференту, крену, осадки,
остійності судна або напруги його корпусу;

осад – речовина, що випала з водяного баласту усередині судна;

поводження з водяним баластом – механічні, фізичні, хімічні й біологічні процеси, окремі чи в поєднанні, для видалення, знешкодження шкідливих водних і патогенних організмів у водяному баласті й осадах або для запобігання їхньому поглинанню чи скиданню;

шкідливі водні й патогенні організми – водні або патогенні організми, які у разі потрапляння в море, зокрема до естуаріїв або до прісноводних водотоків, можуть створювати небезпеку для навколишнього природного середовища, здоров’я людини, майна або ресурсів, погіршувати біологічне різноманіття або перешкоджати іншому законному використанню таких районів;»;

2) у статті 67:

доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«Суднам, яким відповідно до міжнародних договорів України повідомлено про райони моря з потенційно шкідливими водними й патогенними організмами, заборонено приймати водяний баласт, окрім випадків, визначених цими договорами.»;

у зв’язку з цим частини третю – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – шостою;

 у частині четвертій слова «та інші плавучі засоби» замінити словами «повинні здійснювати операції з водяним баластом відповідно до плану поводження з водяним баластом, схваленого уповноваженим органом держави, під прапором якої судна здійснюють міжнародні рейси, та»;

 у частині п’ятій слова «не провели заміну ізольованого баласту і» виключити;

3) частину першу статті 102 викласти у такій редакції:

«У внутрішні морські води та територіальне море забороняється скидати з суден, платформ та інших морських споруд і повітряних суден хімічні, радіоактивні речовини, водяний баласт, з якими не проведено заходів згідно з планом поводження з водяним баластом, а також радіоактивні або інші відходи, матеріали, предмети та сміття, які можуть спричинити забруднення моря».

2. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 47, ст. 349; 2006 р., № 22, ст. 184; 2010 р., № 30, ст. 394; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 8, ст. 88):

1) у статті 35:

у частині першій абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

«журнали реєстрації операцій із шкідливими речовинами, водяним баластом.»;

частину третю доповнити новим реченням такого змісту: «Реєстрація операцій із шкідливими речовинами, водяним баластом ведеться за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері морського транспорту з урахуванням вимог міжнародних договорів України.»;

частину п’яту викласти у такій редакції:

«Судна, що здійснюють міжнародні рейси, повинні також мати документи, передбачені міжнародними договорами України.».

2) частину другу статті 38 після слів та знака «що перевозять небезпечні вантажі,» доповнити словами та знаком «міжнародне свідоцтво про поводження з водяним баластом,»;

3) у статті 40:

у частині першій слова «судна, що плаває під іноземним прапором і заходить в порти України» замінити словами «та міжнародного свідоцтва про поводження з водяним баластом суден, що плавають під іноземним прапором і заходять в порти України»;

у частині другій слова «з визначенням місткості, пасажиромісткості, найменшої висоти надводного борту та огляду його радіостанції» виключити;

4) у статті 58:

 частину першу викласти у такій редакції:

«На капітана судна покладається управління судном, у тому числі судноводіння, вжиття всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, підтримання порядку на судні, запобігання завданню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, що перебувають на ньому. Капітан відповідає за виконання на судні вимог міжнародних договорів та законодавства України, які стосуються судна, його вантажу, людей на борту судна, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, організовує та забезпечує виконання цих вимог іншими членами екіпажу судна.».

3. Абзац шістнадцятий пункту а) частини першої статті 202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) виключити.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – вісімнадцятим.

4. У статті 163  Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446):

1) частину першу доповнити абзацами сімнадцятим – двадцять першим такого змісту:

«здійснює контроль суден за дотриманням вимог поводження з водяним баластом та осадами;

перевіряє судна на їх придатність  щодо поводження з водяним баластом;

розробляє пропозиції щодо поводження з водяним баластом та осадами в морських портах, територіальному морі, внутрішніх морських водах відповідно до міжнародних договорів України;

забезпечує відповідно до міжнародних договорів України надання мореплавцям інформації стосовно районів моря, де заборонено приймати водяний баласт та про альтернативні райони приймання водяного баласту, а також надає таку інформацію іншим договірним сторонам;

забезпечує отримання від українських суден та передає в установленому міжнародними договорами України порядку повідомлення про відсутність, недостатність очисних споруд для прийому  водяного баласту і осадів в морських портах інших держав, а також про невідповідність експлуатації очисних споруд вимогам міжнародних договорів України»;

у зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – тридцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим – тридцять дев’ятим;

2) у абзаці двадцять дев’ятому частини першої після слів «морських установках» доповнити словами «та операцій з водяним баластом і осадами із суден;».

5. У частині першій статті 15 Закону України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):

 пункт 10 викласти у такій редакції:

«10) забезпечення відповідно до вимог міжнародних договорів та законодавства України спеціальними очисними спорудами у портах і на терміналах для приймання водяного баласту і осадів, інших забруднених вод із суден, а також проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення  території та акваторії морського порту;».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України                                                                                 

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки 

Порівняльна таблиця

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій

 

Зауваження і пропозиції до проєкту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прохання надсилати до 04.01.2021 на поштову адресу Мінінфраструктури: 01135, м. Київ, пр-т. Перемоги, 14.


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 18 Грудня 2020р. по 31 Грудня 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів