Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом

Проєкт

 

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Денис ШМИГАЛЬ

«    »                              2020 р.

 

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом
__________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2014 р., № 8, ст. 88; 2017 р., № 7-8, ст. 51):

1) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«організатор перевезень – орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування, який забезпечує організацію пасажирських перевезень на відповідному автобусному маршруті загального користування;

суспільно важлива послуга - послуга з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що становить загальний економічний інтерес;»;

2) статтю 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Організація пасажирських перевезень автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування.

Організатором перевезень на автобусному маршруті загального користування є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту – на міжнародних автобусних маршрутах загального користування, а також на міжміських і приміських  автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області (міжобласні маршрути);

Рада міністрів Автономної Республіки Крим чи обласна державна адміністрація – на міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Автономної Республіки Крим, чи області, а також на автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території об’єднаної територіальної громади (внутрішньообласні маршрути);

виконавчий орган Київської міської державної адміністрації – на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

виконавчий орган міської, сільської, селищної ради відповідного населеного пункту або виконавчий орган місцевої ради об’єднаної територіальної громади – на автобусному маршруті загального користування, який проходить в межах відповідного населеного пункту (міський маршрут);

виконавчий орган місцевої ради об’єднаної територіальної громади – на автобусному маршруті загального користування, який проходить між населеними пунктами в межах однієї об’єднаної територіальної громади (міський або приміський маршрут);

виконавчий орган міської ради  обласного центру – на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування, початковим та/або кінцевим пунктом якого є обласний центр;

виконавчий орган міської ради міста обласного значення – на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування, початковим та/або кінцевим пунктом якого є місто обласного значення;

виконавчий орган міської ради відповідного районного центру – на приміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування початковим та/або кінцевим пунктом якого є районний центр (крім маршрутів, кінцевими пунктами яких є обласні центри та міста обласного значення);»

3) статтю 11 викласти в такій редакції:

«Стаття 11. Надання суспільно важливих послуг

Забезпечення, організація суспільно важливих послуг, здійснюються організаторами перевезень, визначеними відповідно до статті 7 цього Закону шляхом замовлення (закупівлі) транспортних послуг. Замовлення (закупівля) транспортних послуг здійснюється відповідно до законодавства про публічні закупівлі.

Організатори перевезень визначають автомобільні маршрути загального користування, що становить загальний економічний інтерес, встановлюють тарифи на проїзд автомобільного перевізника під час надання суспільно важливої послуги, а також вживають необхідних заходів для забезпечення надання громадянам суспільно важливих послуг.

Порядок визначення автобусних маршрутів загального користування, що становить загальний економічний інтерес затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Відповідальність за організацію та забезпечення надання суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів покладається на організатора перевезень.

Організатор перевезень визначає тариф на проїзд з урахуванням економічно обґрунтованих витрат і обґрунтованої частини прибутку відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Організатор перевезень оприлюднює до 1 травня звіт за попередній рік про використання коштів на організацію суспільно важливих послуг, зобов’язань з організації надання транспортних послуг, а  також перевізників, що залучались до надання суспільно важливих послуг, інформацію про укладені договори та розміри наданої перевізникам компенсації.

Організатори перевезень повинні передбачити відповідні видатки на організацію суспільно важливих послуг.

Призначення перевізника може здійснюватись за прямими договорами без проведення конкурсу, якщо перевезення здійснюються транспортними підприємствами безпосередньо підпорядкованими відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.»;

4) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:

«Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів, компенсацію відповідно до закону та  здійснити оплату за надані суспільно важливі послуги.»;

5) статтю 31 доповнити новими частинами п’ятою та шостою такого змісту:

«Договори на надання суспільно важливих послуг, крім положень визначених частиною першою та другою цієї статті, містять положення щодо параметрів, на основі яких розраховується сума та порядок оплати надання таких послуг, розподіл витрат та доходу від продажу квитків між організаторам перевезень та автомобільним перевізником.

Типові договори про надання суспільно важливих послуг, затверджуються Кабінетом Міністрів України. Договір між організатором суспільно важливої послуги та автомобільним перевізником укладається строком до десяти років.»;

6) статтю 35 доповнити частинами вісімнадцятою та дев’ятнадцятою такого змісту:

«На міських і приміських автобусних маршрутах загального користування перевезення пасажирів, починаючи з 1 січня 2025 року, повинно виконуватись виключно автобусами класу І згідно з Правилами ЄЕК ООН 107-02(3), у тому числі пристосованими для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, насамперед тих, які пересуваються в кріслах колісних, а також обладнаними пристроями зовнішнього звукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, звуковими та візуальними (текстовими) системами у салоні таких автобусів для інформування пасажирів із порушенням зору та слуху про зупинки, GPS-трекерами. Кількість рейсів, що здійснюються такими автобусами на маршруті до 30 грудня 2024 року, визначається Кабінетом Міністрів України.

Автомобільні перевізники, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення на міжміських і міжнародних автобусних маршрутах загального користування, повинні забезпечувати перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення без дискримінації.»;

7) у статті 43:

частину першу викласти у такій редакції:

«Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється на конкурсних засадах, якщо інше не передбачено цим Законом.»;

частину четверту викласти у такій редакції:

«Визначення автомобільного перевізника на міжнародному автобусному маршруті здійснюється у порядку, відповідно до частини третьої статті 56 цього Закону.».

2. У Законі України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 51, ст. 548; 2011 р., № 39, ст. 398; 2017 р., № 7-8, ст. 51):

1) статтю 4 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

«9. Транспортні послуги, які надаються міським електричним транспортом є суспільно важливими послугами з перевезення пасажирів, що становлять загальний економічний інтерес, організація яких, з огляду на їх вплив на соціальний, екологічний і регіональний розвиток держави або окремих регіонів, забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, і які надаються на компенсаційній основі шляхом відшкодування понесених витрат.»;

2) абзац другий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

«доступності та якості надання транспортних послуг для усіх верств населення;»;

3) доповнити частину першу статті 9 новим абзацом такого змісту:

«затвердження положення про атестаційну комісію з визначення кваліфікації водіїв трамвая і тролейбуса.»;

4) у частині другій статті 11:

у абзаці першому після слів «проведення розрахунків,» доповнити словами та знаками «тариф одиниці транспортної роботи, розмір та умови компенсації, розподіл витрат та доходу від продажу квитків між замовником та перевізником,»;

доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

«Договір про організацію надання транспортних послуг між замовником та перевізником укладається строком від десяти до п’ятнадцяти років.

Замовник визначає базовий тариф одиниці транспортної роботи з урахуванням економічно обґрунтованих витрат і обґрунтованої частини прибутку на підставі методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.»;

5) доповнити частину першу статті 12 після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

«оприлюднювати щорічний звіт щодо виконання зобов’язань з організації надання транспортних послуг, інформацію про укладені договори та розміри наданої перевізникам компенсації;»;

у зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

6) у частині першій статті 13:

у абзаці дев’ятому знак «.» замінити на знак «;»;

доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«щорічно на власному вебсайті оприлюднювати звіт стосовно дотримання якості надання послуг, який, зокрема, включає інформацію про кількість і типи отриманих скарг, заходи, вжиті для покращення ситуації.»;

7) друге речення частини третьої статті 19 виключити.

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

 

Голова

Верховної Ради України

 

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
16
Запропоновано редакцій / пропозицій:
16
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 10 Серпня 2020р. по 10 Вересня 2020р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів