Для людей
з вадами зору

    Галузі    Залізничний транспорт    Реформи залізничного транспорту
Версiя для друку


Реформи залізничного транспорту

Корпоритазиція Укрзалізниці - перший крок реформи залізничного транспорту

 
 
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо реформування залізничного транспорту
 
Реформа залізничного транспорту здійснюється відповідно до Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 рр., затвердженої постановою КМУ від 16.12.2009 № 1390 (далі – Програма) та планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту, схваленими розпорядженням КМУ від 26.11.2014 № 1148 (далі – Плани імплементації). Основною метою  реформування залізничного транспорту є розвиток конкуренції на ринку залізничних перевезень та підвищення ефективності діяльності галузі.
 
На сьогодні залізниці України стоять на порозі корінних структурних перетворень, які обумовлені необхідністю формування на залізничному транспорті ринкових відносин і конкурентної середи. На даний момент вже усі держави Європи та країн СНД, за виключенням України, завершили процеси структурних реформ на залізничному транспорті.
Формування на залізничному транспорті ринкових відносин і конкурентної середи потребує прийняття принципових рішень на державному рівні по вдосконаленню структури, методів та принципів управління на залізницях.
 
Ключовими завданнями Програми визначено:
 • створення ефективної законодавчої бази, яка б відповідала сучасним реаліям діяльності залізничного транспорту та основним положенням відповідних директив ЄС, визначеним в Угоді про асоціацію України та ЄС;
 • формування конкурентного потенціалу на зовнішньому ринку;
 • забезпечення рівноправного доступу всіх суб'єктів господарювання до залізничної інфраструктури;
 • впровадження фінансово-економічної моделі, здатної забезпечити розподіл фінансових потоків за видами діяльності;
 • збільшення обсягу інвестицій у залізничний транспорт та впровадження інноваційної моделі розвитку;
 • залучення коштів місцевих бюджетів для інвестицій;
 • розроблення і впровадження інноваційних транспортних та логістичних технологій;
 • удосконалення системи регулювання тарифів на послуги залізничного транспорту.
Програма передбачає 3 етапи реформування:
 • 1 етап: розробка нормативно-правової бази для реформування, утворення ПАТ «Українська залізниця», розділення функцій господарського та державного управління галуззю, розділення фінансових потоків по видах діяльності, початок реформи тарифної системи.
 • 2 етап: формування вертикально-інтегрованої системи управління (за видами діяльності) в ПАТ «Українська залізниця», формування єдиних правил діяльності для всіх суб’єктів ринку залізничних перевезень, удосконалення тарифної політики, забезпечення вільного ціноутворення у конкурентних секторах ринку транспортних послуг.
 • 3 етап: продовження структурних змін, ліквідація перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, розвиток конкуренції на ринку залізничних перевезень.
Наразі триває 1 етап реформування, в процесі якого здійснено два базові кроки:
 • утворено публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», 100 % акцій якого закріплено в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття;
 • розпочалась структурна реформа всередині новоутвореного товариства;
 • проводиться робота щодо передачі функції державного управління від Укрзалізниці до відповідного державного органу.

Це дозволить, забезпечити недискримінаційний підхід до принципів формування державної політики в галузі (оскільки Укрзалізниця, як суб’єкт господарювання, не може встановлювати правила іншим учасникам ринку залізничних перевезень), та підвищить ефективність реалізації Укрзалізницею функцій господарського управління.

Також в рамках першого етапу реформи розроблено нову редакцію Закону України «Про залізничний транспорт України», який наразі вже знаходиться у Верховній Раді України.

Законопроектом передбачено запровадження умов для розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень, у тому числі шляхом гарантування рівноправного доступу до послуг залізничної інфраструктури, яка залишається в державній власності та є монопольним сектором».

 
Основним завданням 2 етапу реформи стане формування вертикально-інтегрованої системи управління всередині ПАТ «Українська залізниця».
 
Розділення управління кожним окремим видом бізнесу дозволить:
 • розділити фінансові рахунки кожного виду діяльності, що підвищить прозорість фінансових потоків в Укрзалізниці;
 • значно підвищити ефективність управління за рахунок забезпечення можливості визначення ефективності кожного виду діяльності;
 • визначити види діяльності, які є непрофільними для Укрзалізниці;
 • провести аналіз витрат на кожний вид діяльності та розробити реальні Методики розрахунку кожної складової тарифу;
 • бачити реальну суму перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, а отже забезпечити державну підтримку збиткових видів перевезень та ліквідувати перехресне субсидування.
І основне: організаційне та фінансове розділення національного перевізника та менеджера інфраструктури – це обов'язкова передумова забезпечення рівноправного доступу до залізничної інфраструктури.
 
В кінці 2 етапу реформування структура ПАТ «Українська залізниця» складатиметься з окремих фінансово незалежних функціональних філій, що дозволить забезпечити недискримінаційних підхід при наданні Товариством як менеджером інфраструктури послуг з доступу до залізничної інфраструктури.
Результатом структурної реформи Укрзалізниці повинно стати організаційне відокремлення менеджера інфраструктури та національного перевізника всередині холдингової структури, як це передбачено актами законодавства ЄС в сфері залізничного транспорту.
 
Одночасно з розробкою нормативно-правових актів та здійсненням структурних перетворень планується здійснювати реформування фінансової моделі та системи встановлення тарифів на залізничному транспорті. Для цього Планами імплементації передбачено проведення ґрунтовного аналізу:
 • витрат кожного виду діяльності ПАТ «Українська залізниця»,
 • ринку транспортних послуг України з урахуванням інших видів транспорту,
 • впливу зміни тарифної системи на транспортну складову, а отже, на кінцеву ціну продукції, що перевозиться.
Всі ці заходи направлені на зменшення ризиків, з якими зіткнулись залізничні компанії європейських країн під час реформування, та зменшення їх впливу на економіку України.
Результатом повинна стати поступова та виважена зміна фінансової та організаційної моделі ринку залізничних перевезень.
 
Реалізація Програми реформування залізничного транспорту дозволить підвищити інвестиційну привабливість галузі, забезпечити її стабільну та ефективну діяльність.
 
Будуть створені організаційно-правові та економічні умови для:
 • залучення приватних та міжнародних інвестицій та проведення за рахунок цього техніко-технологічної модернізації галузі;
 • задоволення попиту на послуги залізничного транспорту і суттєве підвищення якості транспортного обслуговування економіки і населення;
 • більш повного використання транзитного потенціалу України;
 • економії загальнодержавних витрат на перевезення залізничним транспортом;
 • прискорення інтеграції транспортного комплексу України до Європейської та світової транспортних систем, реалізації вимог Угоди про асоціацію та Світової організації торгівлі у міжнародних транспортно-економічних зв’язках держави.
Розмежування державних і господарських функцій, розподіл монопольних і конкурентних видів діяльності знімуть перешкоди для формування і розвитку конкурентного ринку залізничних перевезень.
Реформування залізничного транспорту, крім підвищення галузевої ефективності, дозволить отримати і загальноекономічний ефект за рахунок розвитку транспортного машинобудування, експорту транспортних послуг, економії енергоресурсів тощо.