Для людей
з порушенням зору

    Про нас    Структура Міністерства    Управління морського та річкового транспорту
Версiя для друку


Управління морського та річкового транспорту

Структура підрозділу

 

Начальник Управління 

Ілясевич Ярослав Ярославович 
351-44-03

Приймальня

351-44-33
351-44-92

Начальник відділу морського транспорту

Мельник Микола Миколайович
351-44-80

Начальник відділу річкового транспорту

Старікова Олена Володимирівна
351-48-98

З питань організації діловодства в Управлінні звертатись за телефоном 351-44-52

 

Відповідно до Положення про Управління морського та річкового транспорту, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 22.11.2023 № 1064, основними завданнями Управління є:

1) забезпечення формування та реалізації державної політики:

 у сфері морського та внутрішнього водного транспорту на основі постійного аналізу стану справ у цій сфері, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;

у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури морського та внутрішнього водного транспорту;

у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;

з питань розвитку транспортної інфраструктури, зокрема у сфері морського та внутрішнього водного транспорту;

2) визначення пріоритетів щодо формування державної політики у сферах морського та внутрішнього водного транспорту, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, безпеки мореплавства;

3) здійснення координації та моніторингу реалізації державної політики у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, безпеки мореплавства, а також проведення аналізу та оцінки впливу її реалізації на заінтересовані сторони;

4) забезпечення взаємодії з Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (далі –Адміністрація судноплавства), діяльність якої спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Міністр);

5) забезпечення здійснення нормативно-правового регулювання у сфері морського та внутрішнього водного транспорту;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з питань, що належать до його компетенції.

 Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні основні функції у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури морського та внутрішнього водного транспорту, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, безпеки мореплавства:

- розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, а також готує відповідні проєкти документів державної політики, аналітичні та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву Міністерства;

- бере участь у:

 розробленні та виконанні прогнозних і програмних документів з питань розвитку морського та внутрішнього водного транспорту, а також розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури морського та внутрішнього водного транспорту;

проведенні розслідування обставин і причин аварійних подій на морському та внутрішньому водному транспорті;

бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у відповідній сфері;

стратегічному плануванні, зокрема, у визначенні пріоритетів державної політики, розробленні пропозицій до концепцій, стратегій, програм розвитку, планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань у відповідній сфері;

формуванні пропозицій щодо створення умов доступності послуг морського та внутрішнього водного транспорту, портової інфраструктури для осіб з інвалідністю, іншої маломобільної групи населення та виконанні відповідних програмних документів;

- проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює та враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ;

- здійснює постійний моніторинг та аналіз стану справ, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми галузі на основі дослідження статистичних даних, звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;

- забезпечує координацію, контроль виконання та оцінювання результатів реалізації державної політики, чинних програмних документів за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності Адміністрації судноплавства, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики та програмних документів;

- сприяє розвитку ринку послуг й удосконаленню структури управління;

- вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід та вживає заходів щодо його впровадження й поширення;

- забезпечує узгодженість проєктів документів державної політики та проєктів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України у відповідній сфері;

- здійснює аналіз нормативно-правових актів з метою виявлення прогалин і неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

- здійснює розроблення, аналіз уже розроблених і приведення нормативно-правових актів Міністерства (положення, порядки, інструкції, правила, переліки, вимоги, зразки, форми тощо) у відповідність із законодавством та державними програмними документами та здійснює в межах компетенції Управління підготовку відповідних проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства, зокрема, на виконання міжнародних договорів України;

- бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів та проєктів документів державної політики, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готуються іншими структурними підрозділами міністерства або іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, а також готує в межах компетенції Управління зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президента України. Надає в межах компетенції пропозиції до орієнтовного плану законопроєктних робіт Кабінету Міністрів України, а також звіту про його виконання;

- забезпечує організацію моніторингу міжнародного права у сфері внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів, бере участь у межах компетенції Управління у роботі міжнародних організацій у відповідних сферах із зазначених питань;

- здійснює статистичний моніторинг діяльності у відповідній сфері та бере участь у підготовці пропозицій керівництву Міністерства щодо впровадження нових та внесення змін до чинних форм статистичної звітності, розвитку системи збору інформації на об'єктах транспорту в режимі реального часу, а також впровадження ефективних систем комунікації між транспортними засобами та об'єктами транспортної інфраструктури;

- забезпечує здійснення заходів щодо організації забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та організацію впровадження та функціонування інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;

- готує пропозиції для установлення гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах;

- забезпечує здійснення заходів щодо взаємодії підприємств галузі з питань своєчасного задоволення та здійснення в повному обсязі пасажирських та вантажних перевезень морським та внутрішнім водним транспортом;

- бере участь в межах компетенції Управління в опрацюванні питань щодо неправомірних дій та підготовці інформації щодо фактів протиправної діяльності з боку країни-агресора (російської федерації), у підготовці інформаційно-аналітичних довідок про збитки та упущену вигоду, що завдані Україні внаслідок військової агресії російської федерації та тимчасової окупації частини території України;

- взаємодіє з партнерами з розвитку з питань залучення міжнародної технічної допомоги для підтримки формування та реалізації державної політики у сферах морського та внутрішнього водного транспорту;

- забезпечує координацію реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у сферах морського та внутрішнього водного транспорту;

- бере участь у реалізації міжнародних проєктів та міждержавних програм, зокрема Європейського Союзу (TACIS, TRACECA, TWINNING, TAIEX), з питань, що належать до компетенції Управління; у формуванні та організації виконання єдиної державної політики з питань міжнародного співробітництва у відповідній сфері; 

- здійснює взаємодію з міжнародними організаціями з питань, пов’язаних з діяльністю цих організацій, зокрема з Міжнародною морською організацією (ІМО), Міжнародною гідрографічною організацією (IHO), Міжнародною організацією праці (ІLО), Європейським агентством з питань морської безпеки (ЕМSА), Дунайською Комісією (ДК), Комітетом Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні, іншими міжнародними організаціями з питань торговельного мореплавства, судноплавства внутрішніми водними шляхами, безпеки мореплавства, екологічних питань;

- бере участь у межах компетенції Управління у забезпеченні виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у відповідній сфері, їх імплементацію в національне законодавство та у забезпеченні реалізації Угоди про асоціацію;

- бере участь у розробці заходів щодо планування, організації та забезпечення готовності єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період та заходів щодо переведення морського та внутрішнього водного транспорту, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури морського та внутрішнього водного транспорту, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, безпеки мореплавства у відповідний режим роботи у разі запровадження в державі особливого періоду;

- вживає заходів щодо забезпечення організації:

безпечного утримання та експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд;

ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;

організації проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів внутрішніх водних шляхів;

організації участі в забезпеченні пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди;

організації навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємств, установ та організацій у відповідній сфері;

- забезпечує організацію реалізації державної політики щодо зменшення шкідливого впливу морського та внутрішнього водного транспорту на навколишнє природне середовище;

- встановлює форми звітності про оперативну діяльність підприємств, установ та організацій галузі морського та внутрішнього водного транспорту, що належать до сфери управління Міністерства;

- в установленому порядку надає пропозиції Міністру щодо:

пріоритетних напрямів роботи Адміністрації судноплавства та шляхів виконання покладених на неї завдань, затвердження планів її роботи;

проведення перевірки діяльності Адміністрації судноплавства та її територіальних органів тощо;

та виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.