Для людей
з порушенням зору

    Про нас    Структура Міністерства    Управління кадрової роботи
Версiя для друку


Управління кадрової роботи

Структура Управління кадрової роботи

 

Савіцька Наталія Юріївна

начальник Управління кадрової роботи

351-41-42

Кравчук Людмила Миколаївна

заступник начальника Управління - начальник відділу кадрової роботи з керівниками підпорядкованих підприємств, установ та організацій Управління кадрової роботи

351-40-70

Серга Оксана Григорівна

начальник відділу управління персоналом Управління кадрової роботи

351-40-66

Ткач Леся Петрівна

діловод

351-49-70

 

До завдань Управління кадрової роботи входить:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом  у Міністерстві;2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку Міністерства;

4) забезпечення здійснення добору кадрів в апарат Міністерства, на посади керівників підприємств галузі,  в яких не утворено наглядову раду;

5) розвиток персоналу та організація підвищення рівня професійної компетентності працівників Міністерства;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у ЦОВВ та на підприємствах галузі;

8) документальне оформлення трудових відносин з працівниками  та вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 

Функції Управління кадрової роботи
Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури апарату Міністерства;

2) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом;

3) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом та надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міністерства;

4) організовує роботу щодо розроблення посадових інструкцій державних службовців апарату Міністерства, затвердження яких належить до повноважень керівника державної служби, їх перегляду на відповідність встановленим законодавством вимогам та виявлення потреб у внесенні до них змін, надає необхідну консультативну допомогу;

5) проводить роботу щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

6) аналізує кількісний та якісний склад персоналу апарату Міністерства, вивчає поточну потребу в такому персоналі, прогнозує перспективну потребу в персоналі з урахуванням довгострокових цілей Міністерства та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

7) готує проєкт умов проведення конкурсу на відповідну посаду державної служби, включаючи спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорій «Б» і «В» з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;

8) розміщує у встановленому порядку на Єдиному порталі вакансій державної служби наказ суб’єкта призначення про оголошення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» та умови його проведення, а також інформацію про переможця (переможців) конкурсу або їх відсутність;

9) розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у Міністерстві, повідомляє кандидатів про результати розгляду поданої ними інформації для участі у конкурсі, результати розв’язання ситуаційних завдань, проведення співбесіди, допущення (недопущення) до наступного етапу конкурсу, а також здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору відповідно до законодавства;

10) здійснює заходи щодо організації та координації процедури адаптації новопризначених державних службовців у Міністерстві з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;

11) здійснює заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, узагальнює результати виконання завдань державними службовцями, надає консультативну допомогу з питань проведення оцінювання;

12) складає разом з державними службовцями Міністерства індивідуальні програми професійного розвитку таких державних службовців;

13) вивчає та узагальнює потреби державних службовців у професійному навчанні і вносить керівнику державної служби пропозиції щодо організації професійного навчання для створення сприятливих умов професійного розвитку державних службовців;

14) здійснює моніторинг існуючих програм підвищення кваліфікації, що пропонуються суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), зокрема на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», та інформує про можливість навчання за такими програмами персонал Міністерства;

15) здійснює нарахування та облік кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи за проходження професійного навчання;

16) проводить за рішенням керівника державної служби оцінювання результативності професійного навчання державних службовців відповідно до законодавства;

17) організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

18) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує звітність з кадрових питань;

19) забезпечує підготовку документів щодо призначення, переведення та звільнення персоналу Міністерства;

20) проводить роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів про проходження державної служби;

21) розробляє і бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

22) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами;

24) оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

25) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

26) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження працівників апарату Міністерства, підприємств галузі, ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України державними та відомчими нагородами, веде відповідний облік;

27) обчислює стаж роботи, досвід роботи у відповідній сфері, досвід роботи на керівних посадах, стаж державної служби для призначення на відповідну посаду державної служби та під час проходження служби;

28) проводить моніторинг своєчасності встановлення надбавок за вислугу років;

29) формує графік відпусток персоналу Міністерства, готує проєкти наказів щодо надання відпусток персоналу, веде облік відпусток;

30) у межах компетенції готує проєкти наказів про відрядження керівництва Міністерства в межах України;

31) здійснює роботу, пов’язану з обліком трудової діяльності, заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) працівників Міністерства;

32) веде персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, з числа працівників Міністерства, здійснює оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

33) розглядає і готує відповіді на звернення та запити громадян, підприємств, установ та організацій, народних депутатів, посадових осіб, адвокатів, запити на інформацію, надає іншу інформацію з питань, віднесених до компетенції Управління;

34) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та державну службу в Міністерстві, зокрема контролює дотримання правил внутрішнього службового розпорядку;

35) за дорученням керівника державного органу перевіряє стан управління персоналом у підприємствах галузі;

36) організовує проведення класифікації посад державної служби у Міністерстві відповідно до законодавства;

37) разом з іншими структурними підрозділами Міністерства:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

подає пропозиції керівнику державної служби щодо планування службової кар’єри державних службовців, планового заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності;

забезпечує внесення даних про персонал, у тому числі відомостей щодо вступу на державну службу, її проходження та припинення, в інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах (у разі її функціонування у державному органі);

38) спільно з бухгалтерською службою Міністерства опрацьовує штатний розпис Міністерства і організовує роботу щодо матеріального стимулювання персоналу Міністерства;

39) у межах компетенції оформляє і видає працівникам Міністерства довідки з місця роботи;

40) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності працівників апарату Міністерства;

41) здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом на підприємствах галузі;

42) організовує та забезпечує проведення конкурсного відбору щодо заміщення вакантних посад керівників підприємств галузі у порядку, встановленому законодавством;

43) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками підприємств галузі, у яких не утворено наглядову раду;

44) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення керівників підприємств галузі у порядку, встановленому законодавством;

45) забезпечує формування та ведення переліку укладених контрактів з керівниками підприємств галузі;

46)  здійснює організаційне забезпечення проведення атестації працівників керівного складу підприємств галузі та у межах компетенції бере участь у роботі Комісії з атестації керівників підприємств;

47)  забезпечує організацію роботи щодо узгодження кандидатур на посади заступників керівників, головних бухгалтерів підприємств галузі;

48) опрацьовує в межах компетенції матеріали щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів ЦОВВ та надає необхідну консультаційну допомог;

49) у випадках, передбачених законодавством, готує і надсилає за підписом начальника Управління листи інформаційного характеру;

50) бере участь у співпраці Міністерства з профспілковими та громадськими організаціями з питань соціального діалогу;

51) бере участь у співпраці Міністерства з укладання галузевих угод у відповідних сферах транспорту та поштового зв’язку;

52) дотримується забезпечення захисту державної таємниці згідно із законодавством;

53) здійснює внутрішній контроль у межах завдань та функцій, визначених цим Положенням;

54) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

55) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління, зокрема, на виконання міжнародних договорів України;

56) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

57) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президента України з питань, що належать до компетенції Управління;

58) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління;

59) надає інформацію щодо кількісних показників гендерної складової працівників апарату Міністерства;

60) організовує ведення кадрового діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил з питань, що належать до компетенції Управління;

61) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства,  врахування громадської думки під час забезпечення формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Управління;

62) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, зокрема через засоби масової інформації і на офіційному сайті та власному інформаційному ресурсі Міністерства з питань, що належать до компетенції Управління;

63) проводить іншу роботу, розробляє і бере участь у розробленні проєктів документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.