Для людей
з порушенням зору

    Про нас    Структура Міністерства    Фінансовий департамент
Версiя для друку


Фінансовий департамент

Структура підрозділу
 

1

Директор Департаменту

Касіяник Анатолій Васильович
351-40-58

2

Заступник директора Департаменту – начальник відділу планування та фінансування видатків
органів влади та бюджетних установ

Новицька Алла Валеріївна
351-49-38

3

Заступник директора Департаменту – начальник відділу планування та фінансування
пріоритетних проектів регіонального розвитку

Морозова Юлія Євгеніївна
351-41-65

4

Начальник відділу зведеного планування та мережі

Жук Валентина Миколаївна
351-41-13

5

Начальник відділу планування та фінансування державних та загальнодержавних видатків

Косенко Олена Олександрівна
351-49-56

6

З питань організації діловодства у Департаменті:

 

 

приймальня

351-40-38

 

Головний спеціаліст відділу планування та фінансування державних і загальнодержавних видатків

Ярош Людмила Василівна
351-49-14

 

Головний спеціаліст відділу зведеного планування та мережі

Козелецька Альона Вікторівна
351-40-72

 

Функції Департаменту

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у визначенні та складанні показників проєкту закону про Державний бюджет України на відповідний рік, напрямів соціально- економічного розвитку на підставі пропозицій, наданих самостійними структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за бюджетними програмами (далі - відповідальні виконавці за бюджетними програмами), головним розпорядником за якими є Мінінфраструктури;

2) на підставі пропозицій, детальних розрахунків та обґрунтувань відповідальних виконавців за бюджетними програмами, головним розпорядником за якими є Мінінфраструктури, розглядає та узагальнює попередні показники проєкту Державного бюджету України на наступний календарний рік та забезпечує надання їх до Міністерства фінансів України;

3) на підставі інформації відповідальних виконавців за бюджетними програмами бере участь у підготовці пропозицій до Бюджетної декларації та бюджетного запиту, забезпечує їх складання і подання до Міністерства фінансів України;

4) на підставі інформації відповідальних виконавців за бюджетними програмами забезпечує уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України;

5) спільно з відповідальними виконавцями за бюджетними програмами, опрацьовує проєкти паспортів бюджетних програм з визначенням показників їх результативності та узагальнення звітів про їх виконання;

6) забезпечує складання та погодження з Міністерством фінансів України проєктів паспортів бюджетних програм та розробляє проєкти наказів про затвердження паспортів бюджетних програм;

7) бере участь спільно з відповідальними виконавцями за бюджетними програмами у здійснені аналізу показників виконання бюджетних програм;

8) здійснює доведення до відповідальних виконавців бюджетних програм граничних обсягів фінансування та лімітів видатків, які доводяться Міністерством фінансів України;

9) бере участь у опрацюванні, сформованих відповідальними виконавцями за бюджетними програмами:

- проєкту плану заходів із виконання бюджетної програми, стану його виконання і досягнення результатів із детальними обґрунтуваннями та розрахунками (у разі визначення порядком використання бюджетних коштів);

- проєктів порядків використання бюджетних коштів та пропозицій щодо визначення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- інформації щодо виконання бюджетних програм та/або напрямів використання бюджетних коштів;

розглядає та надає пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень у порядку, установленому для складання проекту бюджету;

10) складає кошториси та плани асигнувань за загальним та спеціальним фондами за бюджетними програмами апарату Мінінфраструктури;

11) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів);

12) здійснює облік та розподіл виділених асигнувань за бюджетними програмами, головним розпорядником за якими є Мінінфраструктури;

13) відповідно до затверджених планів асигнувань загального фонду державного бюджету та взятих фінансових зобов'язань надає до Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) розподіли відкритих асигнувань;

14) готує обґрунтовані подання головного розпорядника бюджетних коштів для здійснення перерозподілу асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень за програмами, затвердженими в розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків;

15) забезпечує формування і подання до Казначейства мережі розпорядників та одержувачів коштів Державного бюджету, забезпечує внесення до неї змін;

16) готує витяг з тимчасового розпису асигнувань державного бюджету та витяг з тимчасового помісячного розпису асигнувань державного бюджету, доводить їх до відома розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, для складання тимчасових кошторисів, тимчасового плану асигнувань, тимчасового плану використання бюджетних коштів, тимчасового помісячного плану використання бюджетних коштів;

17) відповідає за складання проектів зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, зведених планів спеціального фонду бюджету та лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування та доведення їх до відома розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

18) забезпечує:

- формування та подання до Казначейства реєстрів змін до показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань;

- управління бюджетними коштами в межах установлених бюджетних повноважень, контроль за ефективним, результативним і цільовим використанням бюджетних коштів, здійснення внутрішнього контролю за розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів нижчого рівня в бюджетному процесі;

- організацію і координацію роботи в бюджетному процесі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів нижчого рівня;

- розгляд і надання пропозицій про внесення змін до бюджетних призначень у порядку, установленому законодавчими та нормативними актами;

- здійснення аналізу відкритих бюджетних асигнувань за бюджетними програмами та економічною класифікацією видатків;

- оприлюднення інформації про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти під час виконання бюджетних програм, інформації про бюджет, паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у законодавчо визначені терміни;

19) бере участь у розробці договорів в частині відповідності видатків кошторисним призначенням, наявності або відсутності бюджетних асигнувань відповідно до бюджетної програми та кошторису (крім бюджетних програм на утримання апарату Мінінфраструктури);

20) здійснює розрахунки за укладеними договорами за окремими бюджетними програмами, головним розпорядником яких є Мінінфраструктури (крім бюджетних програм на утримання апарату Мінінфраструктури) та надає дані для достовірного та повного відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

21) здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органі Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань (крім бюджетних програм на утримання апарату Мінінфраструктури);

22) забезпечує виконання бюджетного процесу за бюджетними програмами, за якими Департамент визначено відповідальним структурним підрозділом;

23) організовує проведення моніторингу виконання бюджетних програм, здійснення оцінки їх ефективності;

24) здійснює в межах компетенції в разі необхідності заходи з приведення нормативно-правових актів Міністерства у відповідність із законодавством в частині фінансово-економічних показників;

25) розробляє і бере участь у розробленні в межах компетенції проєктів нормативно-правових актів, зокрема, на виконання міжнародних договорів України;

26) узагальнює практику застосування законодавства з питань, які належать до компетенції Департаменту, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

27) бере участь в межах компетенції у:

здійсненні підготовки та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”;

формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики;

28) погоджує в межах компетенції проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

29) готує в межах компетенції зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президента України;

30) бере участь в межах компетенції у міжнародному співробітництві та забезпеченні виконання зобов’язань України, що випливають із членства у міжнародних організаціях, об’єднаннях та інституціях, укладанні міжнародних договорів;

31) надає оперативну інформацію з питань, які належать до компетенції Департаменту;

32) бере участь у опрацюванні проектів фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, у частині бюджетного фінансування;

33) затверджує в межах компетенції форми звітності про оперативну діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

34) здійснює внутрішній контроль з питань, які належать до компетенції Департаменту;

35) здійснює в межах компетенції розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінінфраструктури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

36) бере участь в межах компетенції в організації виставкової та видавничої діяльності, проведенні конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, які належать до компетенції Департаменту;

37) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, які належать до компетенції Департаменту;

38) бере участь в межах компетенції у формуванні гендерної політики;

39) забезпечує в межах компетенції залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства, врахування громадської думки під час забезпечення формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури;

40) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

41) виконує інші функції за дорученням керівництва Міністерства.